I.3- Cõi A-Su-Ra

Asurabhūmi: Cõi a-su-ra có nhiều nơi chốn theo mỗi nhóm a-su-ra riêng biệt, các nhóm a-su-ra đều thuộc về loại chúng-sinh hóa-sinh.

Ác-nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm loài a-su-ra trong cõi a-su-ra?

Trong cõi người này, người nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có quyền lực, giàu có, nhưng là người thiểu trí, ít học, nên không biết phân biệt bậc thiện-trí cao thượng (paṇḍita) đáng kính trọng, và kẻ ác-nhân (bāla) đáng chê trách, nên người ấy chê trách, khinh thường bậc thiện-trí cao thượng và ngược lại kính trọng, tán dương ca tụng kẻ ác-nhân, tạo ác-nghiệp sai lầm ấy.

Sau khi người ác ấy chết, nếu ác-nghiệp trong tham-tâm có tà-kiến thấy sai chấp lầm ấy có nhiều năng lực có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp thuộc về bất-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikicca) hóa-sinh làm loài a-su-ra trong cõi a-su-ra, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi kiếp a-su-ra ấy.

Loài a-su-ra đều thuộc về loại chúng-sinh hóa-sinh có tham-tâm không an-lạc, thường sầu não, cuộc sống thiếu thốn.

Loài A-su-ra có 3 loài:

1- Deva-asura: A-su-ra thuộc loại chư-thiên.

2- Petti-asura: A-su-ra thuộc loài ngạ-quỷ.

3- Niraya-asura: A-su-ra thuộc chúng-sinh địa-ngục.

Deva-asura: Chư-thiên a-su-ra có 6 vị lớn:

1- Vepacitta-asura: Vepacitta a-su-ra.

2- Subali-asura: Subali a-su-ra.

3- Rāhu-asura: Rāhu a-su-ra.

4- Pahāra-asura: Pahāra a-su-ra. 

5- Sambaratī-asura: Sambaratī a-su-ra.

6- Vinipātika-asura: Vinipātika a-su-ra.

A-su-ra nghịch với Đức-vua trời Sakka

A-su-ra có 5 vị đối nghịch với Đức-vua trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, 5 vị là Vepacitta a-su-ra đứng đầu và Subali a-su-ra, Rāhu a-su-ra, Pahāra a-su-ra, Sambaratī a-su-ra cùng nhóm thuộc hạ của mỗi vị trụ ở phía dưới núi Sineru, còn Đức-vua trời Sakka cùng chư-thiên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên trụ ở trên đỉnh núi Sineru, cho nên 5 vị A-su-ra cùng nhóm thuộc hạ cùng chung trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên.

Nhóm quân a-su-ra đứng đầu là vị Vepacitta a-su-ra thường kéo quân lên đánh nhau với Đức-vua trời Sakka cùng chư-thiên, khi thì thất bại, khi thì chiến thắng. Cuộc chiến giữa vị Vepacitta a-su-ra với Đức-vua trời Sakka bằng cách đấu phép với nhau, nên không có thương vong, mỗi khi bên nào thua thì rút lui chạy vào thành đóng cửa lại, bên thắng không thể vào thành được nên đành phải rút quân trở về thành của mình.

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, Đức-vua trời Sakka ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Từ đó, cuộc chiến giữa vị Vepacitta a-su-ra với Đức-vua trời Sakka không còn đấu phép với nhau mà đấu bằng trí-tuệ, nên vị Vepacitta a-su-ra bị thua trí thật sự, Đức-vua trời Sakka toàn thắng thật sự, nên hai bên không còn chiến đấu với nhau nữa.

* Còn vị Vinipātika-asura cùng nhóm thuộc hạ có thân hình nhỏ hơn và oai lực kém thua chư-thiên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên.

Nhóm Vinipātika-asura không có chỗ ở riêng biệt, nương nhờ nơi cõi người, nơi rừng núi, cây cối, chỗ trống trải ngoài trời, v.v… cho nên nhóm Vinipātika-asura trở thành thuộc hạ của bhumaṭṭhadevatā: chư-thiên trên mặt đất thuộc về chư-thiên cõi trời Tứ-đại-thiên-vương.

– Petti-asura: A-su-ra loài ngạ-quỷ có 3 nhóm:

1- Kālakañcikapeta-asura: A-su-ra là loài ngạ-quỷ kālakañcikapeta.

2- Vemānikapeta-asura: A-su-ra là loài ngạ-quỷ vemānikapeta.

3- Āvudhikapeta-asura: A-su-ra là loài ngạ-quỷ āvudhikapeta.

* Kālakañcikapeta-asura là loài ngạ-quỷ kālakañcika thuộc về loài a-su-ra như trình bày trong loài ngạ-quỷ.

* Vemānikapeta-asura là loài ngạ-quỷ vemānika ban ngày chịu quả khổ của ác-nghiệp, nhưng đến ban đêm lại hưởng mọi sự an-lạc như chư-thiên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. Vì vậy, loài ngạ-quỷ vemānikapeta này gọi là loài a-su-ra.

* Āvudhikapeta-asura là loài ngạ-quỷ āvudhika sát hại lẫn nhau bằng vũ khí khác nhau, cho nên loài ngạ-quỷ āvudhika này gọi là loài a-su-ra.

Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên yêu thương, kính mến nhau, còn nhóm ngạ-quỷ āvudhika sát hại lẫn nhau bằng vũ khí.

– Niraya-asura: A-su-ra là chúng-sinh địa-ngục có một loài ngạ-quỷ phải chịu quả khổ trong cõi địa-ngục Lokantarikanaraka. 

Cõi địa-ngục Lokantarikanaraka là khoảng giữa nơi giáp ranh của ba vũ trụ thế-giới, tất cả mọi chúng-sinh cõi địa-ngục Lokantarikanaraka này đều dính vào thành vũ trụ, như con dơi dính vào vách, trong cõi địa-ngục này tối đen như mực, phía dưới có nước lạnh kinh khủng, nếu chúng-sinh địa-ngục rơi xuống chết ngay tức thì.

Chúng-sinh trong cõi địa-ngục này bị đói khát dữ dội, chúng lần mò đi kiếm đồ ăn, nếu khi chúng gặp nhau tưởng là đồ ăn, hai bên nhào đến cắn xé nhau, buông tay nên cả hai bên bị rơi xuống nước lạnh đều chết, rồi hóa-sinh trở lại, và cứ như vậy cho đến khi mãn quả khổ của ác-nghiệp mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy.

Chúng-sinh cõi địa-ngục này gọi là a-su-ra bởi vì chúng sát hại lẫn nhau.

 

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 34 - Cõi Súc-Sinh
Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 36 - Cõi Súc-Sinh

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *