Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

NỀN TẢNG PHẬT GIÁO

(MŪLABUDDHASĀ SANA)

TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP

(DHAMMARAKKHITA BHIKKHU)

(AGGAMAHĀPAṆḌITA)

 

 

Thành Kính Tri Ân

Tất cả chúng con được biết Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theravāda là nhờ ơn Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão khác đã dày công đem Phật-giáo Nguyên- thuỷ Theravāda về truyền bá trên đất nước Việt-Nam thân yêu này.

Tất cả chúng con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất cả chúng con.

 

Dhammapaṇṇākāra

Món Quà Pháp

 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương chia ra thành 10 quyển:

1- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương là chương I và chương II.

2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiaraṇa) gồm có 2 chương là chương III và chương IV.

3- Quyển III: Pháp-Hành-Giới (Sīlācāra) có 1 chương là chương V.

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- kammaphala) có 1 chương là chương VI.

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-kusala) có 1 chương là chương VII.

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pāramī) có 1 chương là chương VIII gồm có 3 tập: tập 1, tập 2, tập 3.

7- Quyển VII: Pháp-Hành-Thiền (Bhāvanā) có 1 chương là chương IX gồm có 2 tập: tập 1, tập 2.

Dưới đây là link của 5 cuốn trong bộ Nền Tảng Phật Giáo và 1 số cuốn sách khác Ngài Hộ Pháp đã biên soạn. Xin quý vị bấm vào link dưới đây để tải sách:

 1. Ebook Quyển 1: Tam Bảo – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 2. Ebook Quyển 2: Quy Y Tam Bảo – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 3. Ebook Quyển 3: Pháp Hành Giới – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 4. Ebook Quyển 4: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 5. Ebook Quyển 5: Phước Thiện – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 6. Ebook Quyển 6: Pháp Hành Balamat I – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 7. Ebook Quyển 7: Pháp Hành Balamat II – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 8. Ebook Quyển 8: Pháp Hành Balamat III – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 9. Ebook Quyển 9: Pháp Hành Thiền Định – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 10. Ebook Quyển 10: Pháp Hành Thiền Tuệ – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 11. Ebook Quyển Vòng Tử Sinh Luân Hồi – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 12. Ebook Quyển Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 13. Ebook Quyển Tâm Từ – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 14. Ebook Quyển Tìm Hiểu Phước Bố Thí – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 15. Ebook Quyển Pháp Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 16. Ebook Quyển Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 17. Ebook Quyển Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 18. Ebook Quyển Ý Nghĩa Ngày Rằm Tháng 4 – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 19. Ebook Quyển Lễ Dâng Y Kathina – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 20. Ebook Quyển Kinh Chuyển Pháp Luân – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 21. Ebook Quyển Gương Bậc Xuất Gia – Tỳ Khưu Hộ Pháp
 22. Quyển Sự Tích Tám Phật Lực – Tỳ Khưu Hộ Pháp
Niệm rải Tâm Từ, Tâm Bi, Tâm Hỷ, Tâm Xả (tóm tắt)
Ebook Quyển 1: Tam Bảo - Tỳ Khưu Hộ Pháp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *