Ebook Quyển Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Ebook Quyển Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Lời Nói Đầu

Pháp môn niệm 9 ân Đức Phật là 1 trong 10 đề mục thiền định niệm niệm cũng là 1 trong 40 đề mục thiền định. Trong 40 đề mục thiền định có 4 đề mục thiền định cơ bản hỗ trợ cho hành giả thực hành thiền định và thực hành pháp hành thiền tuệ.

4 đề mục thiền định ấy là:

  • Đề mục niệm 9 ân Đức Phật
  • Đề mục niệm rải tâm từ
  • Đề mục niêm về sự chết
  • Đề mục niệm 32 thể trọc trong thân của mình

Tải Ebook Quyển Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Ebook Quyển Pháp Nhẫn Nại - Tỳ Khưu Hộ Pháp
Ebook Quyển Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người - Tỳ Khưu Hộ Pháp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *