1.2- Upathambhakakamma: Hỗ-trợ-nghiệp

Thế nào gọi là hỗ-trợ-nghiệp ?

Nghiệp nào mà hỗ-trợ cho nghiệp khác chưa có cơ hội cho quả, thì có cơ hội cho quả; hoặc hỗ-trợ cho nghiệp khác khi đã có cơ hội cho quả rồi, lại hỗ-trợ cho quả của nghiệp ấy được phát triển đầy đủ; và hỗ-trợ cho ngũ-uẩn, sắc-pháp danh-pháp là quả của nghiệp khác được phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp ấy.

Nghiệp ấy gọi là hỗ-trợ-nghiệp, đó là 12 bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) và 8 dục-giới đại-thiện-nghiệp.

Hỗ-trợ-nghiệp có 3 phận-sự:

1- Hỗ-trợ-nghiệp có phận-sự hỗ-trợ cho nghiệp nào chưa có cơ hội cho quả, thì hỗ-trợ cho nghiệp ấy có cơ hội cho quả. 

2- Hỗ-trợ-nghiệp có phận-sự hỗ-trợ cho nghiệp nào đã có cơ hội cho quả rồi, thì hỗ-trợ cho quả của nghiệp ấy được phát triển đầy đủ. 

3- Hỗ-trợ-nghiệp có phận-sự hỗ-trợ cho quả của nghiệp khác đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì tồn tại trong kiếp ấy.

Tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài
Hỗ-trợ-nghiệp có phận-sự hỗ-trợ cho nghiệp nào chưa có cơ hội cho quả

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *