Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 4 – Bất-thiện-tâm: Tà-kiến cố-định & Nhân sanh tà kiến

* Niyatamicchādiṭṭhi: Tà-kiến cố-định là tà-kiến chấp-thủ cố-định, không thay đổi. Tà-kiến cố-định có 3 loại: – Natthikadiṭṭhi: Vô-quả tà-kiến.

Đọc chi tiết

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 9 – Dục-giới tịnh-hảo-tâm & Đại-thiện-tâm có tám tâm chia theo thọ

Dục-Giới Tịnh-Hảo-Tâm (Kāmāvacarasobhaṇacitta) Dục-giới tịnh-hảo-tâm (kāmāvacarasobhaṇa-citta) là tâm phần nhiều phát sinh trong cõi dục-giới, bởi vì có tịnh-hảo tâm-sở

Đọc chi tiết

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 12 – Dục-giới quả-tâm & Duy-tác-tâm

2- Kāmāvacaravipākacitta (Mahāvipākacitta) Kāmāvacaravipākacitta: Dục-giới quả-tâm gọi là mahāvipākacitta: đại-quả-tâm, có 8 tâm là quả của đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm

Đọc chi tiết

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 14 – Nhận xét về bất-thiện-nghiệp và đại-thiện-nghiệp cho quả

Nhận xét về bất-thiện-nghiệp và đại-thiện-nghiệp cho quả * Bất-thiện-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm cho quả chỉ có akusalavipākacitta: bất-thiện-quả vô-nhân-tâm

Đọc chi tiết