Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 14 – Nhận xét về bất-thiện-nghiệp và đại-thiện-nghiệp cho quả

Nhận xét về bất-thiện-nghiệp và đại-thiện-nghiệp cho quả

* Bất-thiện-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm cho quả chỉ có akusalavipākacitta: bất-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 quả-tâm thuộc về vô-nhân-tâm (ahetukacitta) mà thôi, bởi vì bất-thiện-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm đều có phóng-tâm tâm-sở (uddhaccacetasika) làm giảm năng lực cho quả của bất-thiện-nghiệp không có khả năng cho quả là hữu-nhân-tâm (sahetukacitta) được.

Vì vậy, bất-thiện-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm chỉ cho quả có 7 bất-thiện-quả vô-nhân-tâm thuộc về vô-nhân-tâm (ahetukacitta) mà thôi.

* Nếu đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm tạo 10 phước-thiện trải qua ba thời-kỳ tác-ý:

– Pubbacetanā: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ấy.

– Muñcacetanā: Tác-tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện ấy.

– Aparacetanā: Tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong rồi.

– Người thiện tạo phước-thiện nào nếu trải qua ba thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch, bởi vì tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phước-thiện ấy trở thành đại-thiện-nghiệp có ít năng lực. Nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội thì cho quả có 8 thiện-quả vô-nhân-tâm.

– Người thiện tạo phước-thiện nào nếu trải qua ba thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch, không có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn, không làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phước-thiện ấy trở thành đại-thiện-nghiệp có nhiều năng lực. Nếu đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội thì cho quả có 8 đại-quả-tâm.

Cho nên, đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm cho quả có 16 quả-tâm là 8 thiện-quả vô-nhân-tâm và 8 đại-quả-tâm.

Tất cả chúng-sinh nói chung, mỗi người nói riêng trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài từ vô-thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại này, phần thân (sắc-uẩn) thay đổi theo từng mỗi kiếp tùy theo quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh, còn phần tâm (4 danh-uẩn) vẫn sinh rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, từ vô-thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại này, tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) dù nặng dù nhẹ cũng đều được tích lũy, lưu trữ ở trong tâm, không hề bị mất mát, bị thất lạc một mảy may nào cả.

* Trong kiếp hiện-tại, nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả thì nhãn-thức-tâm hợp với thọ xả nhìn thấy đối-tượng sắc tốt, đáng hài lòng, v.v… thân-thức-tâm hợp với thọ lạc xúc-giác đối-tượng xúc mềm mại đáng hài lòng, v.v…

Hoặc nếu ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả thì nhãn-thức-tâm nhìn thấy đối-tượng sắc xấu, không đáng hài lòng, v.v… thân-thức-tâm hợp với thọ khổ xúc-giác đối-tượng xúc thô cứng, không đáng hài lòng, v.v…

 

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 13 - Vô-Nhân-Tâm
Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 15 - Vô-nhân duy-tác-tâm

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *