Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 4 – Trạng thái chung & Trạng thái riêng – -Ba trạng thái chung

Trạng-Thái-Chung (Sāmaññalakkhaṇa) Tất cả mọi danh-pháp (nāmadhamma) mọi sắc-pháp (rūpadhamma) là pháp-hữu-vi (saṅkhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp đều có sự sinh,

Đọc chi tiết

Quyển 10 – Pháp Hành Thiền Tuệ – Chương 6 – Trạng-thái-chung, trạng-thái-riêng – Pháp che án 3 trạng-thái-chung

Pháp che án 3 trạng-thái-chung Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp là pháp-hữu-vi (saṅkhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat-thadhamma) có những

Đọc chi tiết