3.2UpapajjavedanīyakammaHậu-Kiếp-Quả-Nghiệp

Upapajjavedanīyakamma: Hậu-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp. (kiếp thứ nhì).

Thế nào gọi là hậu-kiếp-quả-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp kiếp-kế-tiếp (kiếp thứ nhì)?

Upapajjavedanīyaṃ phalaṃ etassāti: upapajjavedanīyaṃ.

Nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp liền sau khi chấm dứt kiếp-hiện-tại (kiếp thứ nhất).

Nghiệp ấy gọi là hậu-kiếp-quả-nghiệp là nghiệp cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp (kiếp thứ 2), đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm), 8 dục-giới đại-thiện-tâm làm phận-sự dục-giới tác-hành-tâm (kāma-javanakicca), sát-na tâm thứ 7 (cuối cùng) trong mỗi lộ-trình-tâm.

Hậu-kiếp quả-nghiệp (upapajjavedanīyakamma) là nghiệp cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp có 2 loại nghiệp:

1- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp

2- Dục-giới đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp

Ác-nghiệp nào hoặc dục-giới đại-thiện-nghiệp nào chỉ được thành tựu trong phần 7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm (kāmajavanacitta) cùng một loại tâm sinh rồi diệt liên tục trong mỗi lộ-trình-tâm mà thôi.

Trong 7 sát-na tác-hành-tâm cùng một loại tâm sinh rồi diệt liên tục, mà tác-ý tâm-sở (cetanācetasika) đồng sinh trong mỗi sát-na tác-hành-tâm làm phận-sự tạo nghiệp cho quả khác nhau như sau:

– Tác-ý tâm-sở đồng sinh trong sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ nhất, làm phận-sự tạo nghiệp cho quả ngay kiếp-hiện-tại (kiếp thứ nhất) gọi là hiện-kiếp quả-nghiệp (diṭṭhadhammavedanīyakamma).

– Tác-ý tâm-sở đồng sinh trong sát-na dục-giới tác-hành-tâm thứ 7, làm phận-sự tạo nghiệp cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp (kiếp thứ nhì) gọi là hậu-kiếp quả-nghiệp (upapajjavedanīyakamma).

– Tác-ý tâm-sở đồng sinh trong 5 sát-na dục-giới tác-hành-tâm, từ sát-na tác-hành-tâm thứ 2 đến sát-na tác-hành-tâm thứ 6 làm phận-sự tạo nghiệp cho quả kiếp sau tiếp tục từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh-A-ra-hán trước khi tịch diệt Niết-bàn, nếu có cơ hội cho quả gọi là kiếp-kiếp quả-nghiệp (aparāpariya-vedanīyakamma).

Thật ra, trong 7 sát-na dục-giới tác-hành-tâm trong mỗi lộ-trình-tâm, thì sát-na tác-hành-tâm thứ 7 đóng vai trò chính yếu trong mọi thân hành động, khẩu nói năng, ý suy nghĩ để tạo thân ác-nghiệp hoặc thân thiện-nghiệp, khẩu ác-nghiệp hoặc khẩu thiện-nghiệp, ý ác-nghiệp hoặc ý thiện-nghiệp. Cho nên, sát-na tác-hành-tâm thứ 7 cuối cùng này có nhiều năng-lực hơn 6 sát-na tác-hành-tâm ở trước, bởi vì, sát-na tác-hành-tâm thứ 7 tiếp nhận được đầy đủ sự hỗ-trợ của thường-tác-duyên (āsevanapaccaya) từ 6 sát-na tác-hành-tâm sinh rồi diệt theo tuần tự.

Vì vậy, tác-ý tâm-sở đồng sinh với sát-na tác-hành-tâm thứ 7 này tạo nghiệp cho quả kiếp-kế-tiếp (kiếp thứ nhì) liền sau khi kiếp-hiện-tại (kiếp thứ nhất) chấm dứt

(chết), không có khoảng cách thời gian chờ đợi, nghĩa là trong cận-tử lộ-trình-tâm (maraṇāsannavīthicitta) các tâm sinh rồi diệt theo tuần tự đến tử-tâm (cuticitta) diệt (chết) chấm dứt kiếp-hiện-tại, liền tiếp theo tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) sinh (1 sát-na-tâm) bắt đầu kiếp mới (kiếp-hiện-tại), rồi diệt, tiếp theo là hộ-kiếp-tâm (bhavaṅgacitta) hộ-trì giữ gìn suốt kiếp-hiện-tại của mỗi chúng sinh nói chung, mỗi con người nói riêng.

 

Cho nên, tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) kiếp-hiện-tại này hoàn toàn khác với tử-tâm (cuticitta) kiếp trước.

 

*Nghiệp nào chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp?

Tích tên Nanda hãm hiếp Ngài Đại đức Tỳ-khưu ni Uppalavaṇṇattherī
Ác-nghiệp cho quả tái sinh kiếp-kế-tiếp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *