Nghiệp nào chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp?

Ác-nghiệp cho quả tái sinh kiếp-kế-tiếp.

Trong tất cả mọi ác-nghiệp thì chỉ có trọng-yếu ác-nghiệp (akusala garukakamma) là ác-nghiệp chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp (kiếp thứ nhì) mà thôi. 

Trọng-yếu ác-nghiệp có 2 loại đó là ác-nghiệp tà-kiến cố-định và ác-nghiệp vô-gián trọng-tội.

Trong 2 loại trọng-yếu ác-nghiệp này. Người nào có ác-nghiệp tà-kiến cố-định là ác-nghiệp hoàn toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp, có tà-kiến chấp-thủ vững chắc, không chịu từ bỏ cho đến lúc lâm chung, người ấy sau khi chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến cố-định có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp-kế-tiếp (paṭisandhikāla) trong cõi đại-địa-ngục Avīci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong đại-địa-ngục này suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất.

Nếu người nào không có ác-nghiệp tà-kiến cố-định mà có ác-nghiệp vô-gián trọng-tộigiết mẹ, giết cha, giết bậc Thánh-A-ra-hán, làm bầm máu bàn chân của Đức-Phật, chia rẽ chư tỳ-khưu-Tăng, dù phạm 1 trong 5 ác-nghiệp vô-gián trọng-tội này, người ấy sau khi chết, thì chắc chắn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội này có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp-kế-tiếp (paṭisandhikāla) trong cõi đại-địa-ngục Avīci, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong đại-địa-ngục này suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục được.

Hai loại trọng-yếu ác-nghiệp này chính là upapajja-vedanīyakamma: hậu-kiếp quả-nghiệp đó là ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp,(kiếp thứ nhì) liền sau khi kiếp-hiện-tại thứ nhất chấm dứt (chết).

Ngoài 2 loại trọng-yếu ác-nghiệp này ra, còn lại các ác-nghiệp khác, người ấy sau khi chết, nếu ác-nghiệp nào có cơ hội, thì ác-nghiệp ấy cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp-kế-tiếp (paṭisandhikāla) trong cõi ác-giới là cõi địa-ngục hoặc cõi a-su-ra hoặc cõi ngạ-quỷ hoặc cõi súc-sinh tùy theo năng-lực quả của ác-nghiệp ấy.

2- Upapajjavedanīyakamma: Hậu-Kiếp-Quả-Nghiệp
Dục-giới thiện-nghiệp cho quả tái sinh kiếp-kế-tiếp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *