Đại-thiện-nghiệp cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại

 

Nếu dục-giới đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại thì cho quả qua 6 môn, có 8 thiện-quả vô-nhân-tâm là quả của 8 dục-giới đại-thiện-

nghiệp như sau:

 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp nhìn thấy đối-tượng sắc đáng hài lòng.

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp nghe đối-tượng thanh đáng hài lòng.

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp ngửi đối-tượng hương đáng hài lòng.

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp nếm đối-tượng vị đáng hài lòng.

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khổ là quả của đại-thiện-nghiệp xúc giác đối-tượng xúc đáng hài lòng.

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp tiếp nhận 5 đối tượng sắc, thanh, vị, hương, xúc đáng hài lòng.

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp suy xét 5 đối tượng sắc, thanh, vị, hương, xúc đáng hài lòng.

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả của đại-thiện-nghiệp suy xét 5 đối tượng sắc, thanh, vị, hương, xúc đáng hài lòng.

 

Diṭṭhadhammavedanīyakamma:Hiện-kiếp quả-nghiệp là nghiệp chỉ có khả năng cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại mà thôi. Nếu nghiệp này không có cơ hội cho quả trong kiếp-hiện-tại thì nghiệp này trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), nghiệp không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa.

 

Hiện-kiếp-quả-nghiệp này không có khả năng cho quả trong thời kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) và cũng không thể cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla) nữa. Vì sao?

 

Bởi vì diṭṭhadhammavedanīyakamma là nghiệp mà

tác-ý tâm-sở vừa mới đồng sinh với tác-hành-tâm thứ nhất trong 7 tác-hành-tâm, chưa nhận được sự hỗ-trợ của thường-tác-duyên (āsevanapaccaya), nên chưa có nhiều năng-lực. Vì vậy, nghiệp này chỉ có khả năng cho quả trong kiếp-hiện-tại mà thôi.

 

Nếu nghiệp này không có cơ hội cho quả trong kiếp-hiện-tại thì nghiệp này trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp, (ahosikamma) nghiệp này không còn hiệu lực cho quả của nghiệp được nữa.

Ác-nghiệp cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại
Nghiệp già dặn nhiều năng lực có khả năng cho quả trong khoảng thời gian 7 ngày

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *