Ác-nghiệp cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại

 

Nếu ác-nghiệp có cơ hội cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại thì cho quả qua 6 môn, có 7 bất-thiện-quả vô-nhân-tâmquả của 12 ác-nghiệp như sau:

 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp nhìn thấy đối-tượng sắc không đáng hài lòng.

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp nghe đối-tượng thanh không đáng hài lòng.

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp ngửi đối-tượng hương không đáng hài lòng.

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp nếm đối-tượng vị không đáng hài lòng.

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khổ là quả của ác-nghiệp xúc giác đối-tượng xúc không đáng hài lòng.

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp tiếp nhận 5 đối tượng sắc, thanh, vị, hương, xúc không đáng hài lòng.

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp suy xét 5 đối tượng sắc, thanh, vị, hương, xúc không đáng hài lòng.

1. Diṭṭhadhammavedanīyakamma: Hiện-Kiếp-Quả-Nghiệp
Đại-thiện-nghiệp cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *