Hãm-hại-nghiệp có phận-sự kìm hãm nghiệp đối nghịch đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả

2- Hãm-hại-nghiệp có phận-sự kìm hãm nghiệp đối nghịch đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả, có 2 trường hợp:

2.1- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp-hiện-tại có phận-sự kìm hãm bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của bất-thiện-nghiệp ấy.

2.2- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã được tạo trong kiếp-hiện-tại, có phận-sự kìm hãm đại-thiện-nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 

Giải thích 2 trường hợp:

2.1- Đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp-hiện-tại có phận-sự kìm hãm bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của bất-thiện-nghiệp ấy như thế nào.

Ví dụ: Đức-vua Ajātasattu vốn là một người có đầy đủ đại-thiện-nghiệp ba-la-mật có thể trở thành bậc Thánh-

nhân trong kiếp-hiện-tại. Nhưng Đức-vua gần gũi thân cận với tỳ-khưu Devadatta, nghe lời khuyến dụ của tỳ-khưu Devadatta, giết cha là Đức-thái-thượng-hoàng Bimbisāra, nên Đức-vua Ajātasattu phạm ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết cha thuộc vào 1 trong 5 ác-nghiệp vô-gián trong-tội, đáng lẽ sẽ cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục Avīci chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất.

 

Về sau, nhờ biết ăn năn hối lỗi về ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết Đức-Phụ-vương của mình, nên Đức-vua Ajātasattu ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin sám hối tội lỗi của mình.

 

Đức-Thế-Tôn chứng minh lời sám hối của Đức-vua, rồi thuyết pháp tế độ Đức-vua. Khi ấy, nếu Đức-vua không phạm ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết cha, thì ngay sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, Đức-vua sẽ trở thành bậc Thánh-Nhập-lưu tại nơi ấy. Nhưng vì phạm ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết cha, nên Đức-vua không thể trở thành bậc Thánh-nhân.

 

Đức-vua Ajātasattu chỉ có đức tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo mà thôi, xin thọ phép quy-y Tam-bảo, hết lòng tận tâm lo phục vụ Tam-bảo cho đến trọn đời.

 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn, được 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại-trưởng-lão Mahā-kassapa chủ trì kỳ kết tập Tam-tạng pāḷi và Chú-giải pāḷi lần thứ nhất, gồm có 500 chư bậc Thánh-A-ra-hán, tại động Sattapaṇṇi gần kinh-thành Rājagaha xứ Magadha, thời gian suốt 7 tháng mới hoàn thành trọn bộ Tam-Tạng pāḷi và Chú-giải pāḷi.

 

Đức-vua Ajātasattu là người hộ độ 500 vị Thánh-A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam-Tạng pāḷi và Chú-giải pāḷi lần thứ nhất ấy.

 

Như vậy, trong kiếp-hiện-tại Đức-vua Ajātasattu đã thọ phép quy-y Tam-bảo, trở thành người cận-sự-nam

phục vụ Tam-bảo đến trọn đời.

 

Cho nên, Đức-vua Ajātasattu sau khi băng hà, nhờ biết ăn năn hối lỗi, thọ phép quy-y Tam-bảo, đặc biệt tạo đại-thiện-nghiệp hộ độ 500 vị Thánh-A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam-Tạng pāḷi và Chú-giải pāḷi lần thứ nhất lớn lao trong kiếp-hiện-tại ấy, có phận-sự kìm hãm bất-thiện-nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết cha, thay vì cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại- địa-ngục Avīci chịu khổ suốt thời gian lâu dài nhiều đại-kiếp trái đất, thì tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục-nhỏ Lohakumbhī (nồi đồng sôi) suốt thời gian 60.000 năm mới mãn quả ác-nghiệp ấy.

 

Hậu kiếp của Đức-vua Ajātasattu sau khi thoát ra khỏi địa ngục Lohakumbhī, rồi nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trở lại làm người trong thời kỳ không có Phật-giáo trên thế gian, hậu kiếp của Đức-vua Ajātasattu xuất gia sẽ trở thành Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu “Đức-Phật Độc-Giác Vijitāvī” rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

 

Đó là trường-hợp đại-thiện-nghiệp đã được tạo trong kiếp-hiện-tại có phận-sự kìm hãm bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của bất-thiện-nghiệp ấy.

 

2.2- Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong kiếp-hiện-tại, có phận-sự kìm hãm đại-thiện-nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy như thế nào?

 

Ví dụ: Một thí-chủ là người cận-sự-nữ có đức tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đứng ra tổ chức buổi lễ làm phước-thiện đại-thí cúng dường đến chư Đại-đức-Tăng rất đông.

 

Thật ra, thí-chủ này đã có tác-ý thiện-tâm hoan hỷ từ trước, nên đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ vật dụng. Đến ngày lễ chính thức tại ngôi chùa mọi người tụ hội đông đủ, chư Đại-đức-Tăng khách cũng được thỉnh mời đến.

Toàn thể chư Đại-đức-Tăng và khách đều tập trung tại chánh-điện. Buổi lễ làm phước-thiện đại-thí cúng dường được cử hành rất long trọng. Riêng người thí-chủ chính có điều không hài lòng trong buổi lễ ấy.

 

Tuy nhiên, người thí-chủ chính vẫn tự tay dâng cúng dường đến chư Đại-đức-Tăng một cách cung kính bình thường, nhưng tâm không được hoan hỷ do có điều không hài lòng trong buổi lễ ấy. Còn phần đông mọi người đều phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ trong buổi lễ làm phước-thiện đại-thí cúng dường lớn lao ấy.

 

Như vậy, khi thí-chủ tạo đại-thiện-nghiệp đại-thí cúng dường đến chư Đại-đức-Tăng, và bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh vì không hài lòng trong buổi lễ làm lẫn lộn.

 

Vì vậy, làm cho đại-thiện-nghiệp đại-thí cúng dường đến chư Đại-đức-Tăng không hoàn toàn trong sạch. Cho nên, bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) ấy kìm hãm đại-thiện-

nghiệp đại-thí cúng dường đến chư Đại-đức-Tăng làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của đại-thiện-nghiệp đại-thí ấy.

 

Người thí-chủ sau khi ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp đại-thí ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm người, đáng lẽ là người có tam-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si), thì chỉ là người có nhị-nhân (vô-tham và vô-sân) mà thôi. Bởi vì, bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh có phận-sự kìm hãm đại-thiện-nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của đại-thiện-nghiệp ấy.

 

Đó là trường-hợp bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) phát sinh trong kiếp-hiện-tại có phận-sự kìm hãm đại-thiện-nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả của thiện-nghiệp ấy.

Hãm-hại-nghiệp có phận-sự ngăn cản nghiệp đối nghịch khác không cho có cơ hội cho quả của nó
Hãm-hại-nghiệp có phận-sự làm biến đổi ngũ-uẩn, quả của nghiệp đối nghịch ấy

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *