Gương Bậc Xuất Gia – Đoạn Kết – Kết Tập Tam Tạng Lần Thứ Nhất

ÐOẠN KẾT – KẾT TẬP TAM TẠNG LẦN THỨ NHẤT

Hệ phái Theravāda là hệ phái tuân theo tôn chỉ của chư Ðại Trưởng Lão trong kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhất gồm có 500 bậc Thánh A-ra-hán, là những bậc đã chứng đắc Tứ tuệ phân tích, Lục thông…, thông thuộc Tam tạng và Chú giải, do Ðại Trưởng Lão Mahākassapa chủ trì.

Kỳ kết tập Tam tạng lần thứ nhất được tổ chức vào thời kỳ sau khi Ðức Phật tịch diệt Niết Bàn được 3 tháng 4 ngày, tại động Sattapanni gần thành Rājagaha xứ Māgadha.

Lễ kết tập Tam tạng lần này, Ðại Trưởng Lão Mahākassapa đọc tuyên ngôn (ñatti) và thành sự ngôn (kammavācā) có đoạn quan trọng như sau:

Ngài Ðại Trưởng Lão Mahākassapa đọc tuyên ngôn đoạn chót rằng:

“… Yadi saṃghassa pattakallaṃ, saṃgho appaññattaṃ nappaññapeyya, paññattaṃ na samucchindeyya, yathā paññattesu sikkhāpadesu sammādāya vatteyya. Esā ñatti”…

“Nếu lời tuyên ngôn hợp thời đối với chư Tăng, xin chư Tăng không nên chế định điều nào mà Ðức Phật không chế định; không nên xóa bỏ điều nào mà Ðức Phật đã chế định. Chúng ta phải nên giữ gìn, thực hành nghiêm chỉnh đúng theo những điều học mà Ðức Phật đã chế định. Ðó là lời tuyên ngôn cần phải biết”.

Tất cả chư Tăng 500 bậc Thánh A-ra-hán đều đồng tâm nhất trí tuân theo lời tuyên ngôn của Ðại Ðức Mahākassapa, cho nên đoạn cuối lời thành sự ngôn Ngài khẳng định lại một lần nữa rằng:

“… Saṃgho appaññattaṃ nappaññapeti, paññattaṃ na samucchindati,  yathā paññattesu sikkhāpadesu samādāya vattati, khamati saṃghassa, tasmā tuṇhī evametaṃ dharayāmi”.

“… Chư Tăng không được chế định điều nào mà Ðức Phật không chế định; không được xóa bỏ điều nào mà Ðức Phật đã chế định. Chúng ta cần phải giữ gìn, duy trì, thực hành nghiêm chỉnh đúng theo những điều học mà Ðức Phật đã chế định. Sự hài lòng đối với chư Tăng. Cho nên tất cả chư Tăng đều làm thinh. Tôi ghi nhận sự hài lòng này bằng trạng thái làm thinh như vậy”.

Ðại Trưởng Lão Mahākassapa tụng tuyên ngôn và thành sự ngôn xong, tất cả chư Tăng 500 bậc Thánh A-ra-hán đồng hoan hỉ theo lời dạy của Ngài; cuộc kết tập bắt đầu là Luật tạng, vì Luật tạng là nền tảng căn bản, là tuổi thọ của Phật giáo.

Chư Thánh A-ra-hán chứng minh rằng: 

“Vinayo nāma Buddhasāsanassa āyu. 

Vinaye ṭhite, sāsanaṃ ṭhitaṃ hoti”.

“Luật tạng là tuổi thọ Phật giáo. 

Khi Luật tạng được trường tồn, 

Thì Phật giáo được trường tồn”.

Luật tạng được kết tập xong, kết tập đến Kinh tạng và Vi diệu pháp tạng. Cuộc kết tập Tam tạng lần thứ nhất trong suốt thời gian 7 tháng mới hoàn thành đầy đủ Tam tạng và bộ Chú giải, bằng cách khẩu truyền (Mukhapātha), chưa ghi chép bằng chữ viết.

Cuộc kết tập Tam tạng lần này do nhờ đức vua Ajātasattu trị vì xứ Māgadha hộ độ.

Giáo pháp của Ðức Phật thuyết giảng từ khi chứng đắc thành Bậc Chánh Ðẳng Giác cho đến khi tịch diệt Niết  Bàn  suốt  45  năm  được  kết  thành tạng (piṭaka), gồm 3 tạng:

1- Luật tạng (Vinayapiṭaka)

2- Kinh tạng (Suttantapiṭaka)

3- Vi diệu pháp tạng (Abhidhammapiṭaka)

* Kết tập thành bộ (nikāya) gồm 5 bộ:

1- Trường bộ kinh (Dīghanikāya)

2- Trung bộ kinh (Majjhimanikāya)

3- Ðồng hợp bộ kinh (Saṃyuttanikāya)

4- Chi bộ kinh (Aṅguttaranikāya)

5- Tiểu bộ kinh (Khuddakanikāya)

* Kết tập thành chi (aṅga) gồm 9 chi:

1- Sutta: gồm những bài kinh lẫn kệ và Luật tạng được ghép vào chi này

2- Gayya: gồm những bài kinh bằng những bài kệ

3- Veyyākaraṇa: gồm những bài kinh bằng văn xuôi và Vi Diệu pháp tạng được ghép vào chi này

4- Gathā: gồm những bài kệ (không có tên bài kinh)

5- Udāna: gồm những bài kệ do cảm ứng tự thuyết

6- Itivuttaka: gồm những bài kinh bắt đầu bằng: “Vuttaṃ hetaṃ Bhagavatā…”

7- Jātaka: Tiền thân của Ðức Phật gồm có 547 tích truyện, bắt đầu tích Apannakajātaka đến tích cuối cùng Vessantarajātaka

8- Abbūtadhamma: gồm những bài kinh có những pháp phi thường chưa từng có từ trước

9- Vedalla: gồm những bài kinh vấn đáp bằng trí tuệ hợp với hỷ

* Kết tập thành pháp môn (Dhammakkhandha) gồm 84.000 pháp môn.

– Luật tạng gồm có 21.000 pháp môn

– Kinh tạng gồm có 21.000 pháp môn

– Vi diệu pháp tạng gồm có 42.000 pháp môn

Trong kinh Mahāparinibbānasutta (kinh Ðại Niết Bàn) Ðức Phật gọi Ðại Ðức Ānanda khuyên dạy rằng:

– Này Ānanda, đôi khi trong nhóm các con có ý nghĩ rằng: “Sau khi Ðức Thế Tôn tịch diệt Niết Bàn rồi, Ðức Tôn Sư của chúng ta không còn nữa (natthi no satthā)”. Các con chớ nghĩ như vậy!

Ðức Phật dạy:

– Yo vo Ānanda mayā dhammo ca vinayo ca desito paññatto, so vo mamaccayena satthā…

“Này Ānanda “Dhammo”: Pháp nào Như Lai đã thuyết giảng, và “Vinayo”: Luật nào Như Lai đã chế định, ban hành đối với các con, chính Pháp và Luật ấy là Ðức Tôn Sư của các con sau khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn…”.

Trong Chú giải đoạn kinh này Ðức Phật giải thích:

– “Vinayo”, Luật: đó là Luật tạng.

– “Dhammo”, Pháp: đó là Kinh tạng và Vi diệu pháp tạng.

Tam tạng gồm 84.000 pháp môn. Ðức Thế Tôn giải thích rằng:

– “Iti imāni caturāsiti dhammakkhandhasahassāni tiṭṭhanti, ahaṃ ekova parinibbayāmi.

Ahañca kho pana dāni ekakova ovadāmi anusāsāmi, mayi parinibbute  imāni  caturāsiti dhammakkhandha- sahassāni tumhe ovadissanti anusāsissanti”.

“Như vậy, 84.000 pháp môn tồn tại, chỉ có một mình Như Lai tịch diệt Niết Bàn.

Và ngay bây giờ, chỉ có một mình Như Lai dạy  dỗ, nhắc nhở chỉ bảo các con, khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn rồi, thì 84.000 pháp môn dạy dỗ, nhắc nhở chỉ bảo các con”.

Qua đoạn Chú giải trên, chứng tỏ, Chú giải là lời thuyết giảng, giải thích của chính Ðức Phật gọi là Pakiṇṇakadesanā, hoặc lời giải thích của chư bậc Thánh A-ra-hán trong thời kỳ Ðức Phật còn tại thế và trong các thời kỳ kết tập Tam tạng và Chú giải.

Cho nên Ðức Phật dạy:

– So vo mamaccayena Satthā.

“Luật và Pháp, hay 84.000 pháp môn ấy, là Tôn Sư của các con, sau khi Như Lai tịch diệt Niết Bàn”.

Cuộc kết tập Tam tạng và Chú giải xong, chư Ðại Ðức phân chia phận sự giao phó cho các hàng đệ tử của mình học thuộc lòng mỗi tạng, hoặc có khả năng học thuộc trọn bộ Tam tạng. Như Ðại Ðức Upāli có bổn phận dạy cho các đệ hàng tử học thuộc lòng tạng Luật… để duy trì giáo pháp của Ðức Phật.

Giáo pháp của Ðức Phật được giữ gìn duy trì đầy đủ Tam tạng và Chú giải, tất cả chư Tỳ khưu Tăng nghiêm chỉnh thực hành theo tôn chỉ của chư Ðại Trưởng Lão suốt 100 năm, hoàn toàn trong sạch.

Gương Bậc Xuất Gia - Địa Vị Cha Mẹ Có Con Xuất Gia
Gương Bậc Xuất Gia - Kết Tập Tam Tạng Lần Thứ Nhì

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *