Trong đời hiện hữu có 3 hạng người là hạng người tam-nhân (tihetukapuggala), hạng người nhị-nhân (dvihetukapuggala), hạng người vô-nhân cõi thiện-giới (sugati-ahetukapuggala) trong kiếp-hiện-tại đều là quả của 8 dục-giới đại-thiện-nghiệp trong 8 dục-giới đại-thiện-tâm đã tạo 10 dục-giới đại-thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ý hoặc 10 phước-thiện (puññakiriyavatthu) trong kiếp quá-khứ của mỗi chúng-sinh.

* Tihetukapuggala: Hạng người tam-nhân là người khi tái-sinh với dục-giới đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ, nên có đủ 3 nhân: vô-tham, vô-sân, vô-si từ khi tái sinh đầu thai làm người.

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, vốn dĩ có trí-tuệ, nếu người ấy thực-hành pháp-hành-thiền-định thì có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới, 4 bậc thiền vô-sắc-giới, chứng đắc các phép thần-thông.

Nếu người ấy thực-hành pháp-hành-thiền-tuệ thì có khả năng chứng-ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo.

* Dvihetukapuggala: Hạng người nhị-nhân là người khi tái-sinh với dục-giới đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ, nên chỉ có 2 nhân: vô-tham và vô-sân, không có vô-si từ khi tái sinh đầu thai làm người.

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, vốn dĩ không có trí-tuệ, nếu người ấy thực-hành pháp-hành-thiền-định thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào. Nếu người ấy thực-hành pháp-hành-thiền-tuệ thì cũng không có khả năng chứng-ngộ chân-lý tứ Thánh-đế.

* Sugati-ahetuka-puggala: Hạng người vô-nhân cõi thiện-giới là người khi tái-sinh với suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả thuộc về thiện-quả vô-nhân-tâm từ khi tái sinh đầu thai làm người.

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành là người đui mù, câm điếc, ngu-muội, si-mê… biết tầm thường, không thể học hành được.

Ba hạng người ấy đều là quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp khác nhau mà tiền-kiếp của mỗi hạng người đã tạo trong kiếp quá-khứ của mình.

Bảng tóm lược quả của tam-nhân đại-thiện-nghiệp, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau và thời-kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp-hiện-hữu.

4 dục-giới-đại-thiện- nghiệp bậc cao, bậc thấp   Thời-kỳ tái sinh Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh
1- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 8 đại-quả-tâm +8 thiện-quả vô-nhân-tâm
2- Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp + nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ 4 đại-quả-tâm
không hợp với
trí-tuệ + 8 thiện-quả vô-nhân
3- Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp 11suy-xét-tâm thọt xả là thiện-quả-vô-nhân-tâm 8 thiện-quả
vô-nhân-tâm

Như vậy, dục-giới đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp trong dục-giới đại-thiện-tâm có tầm quan trọng cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) và trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla) kiếp-hiện-hữu.

* Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) có 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ, sinh làm hạng người tam-nhân, và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla) kiếp-hiện-hữu có 8 đại-quả-tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm, gồm có 16 quả-tâm.

* Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao cao cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) có 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ, sinh làm hạng người nhị-nhân, và cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla) kiếp-hiện-hữu có 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm, gồm có 12 quả-tâm.

Như vậy, tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp bị giảm xuống, còn nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao được nâng lên làm cho 2 đại-thiện-nghiệp ấy tương đương với nhau, nên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭi-sandhikāla) và thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla) kiếp-hiện-hữu giống nhau.

Cũng đồng thời làm phước-thiện, tạo dục-giới đại-thiện-nghiệp nào giống nhau, nhưng chủ nhân của nghiệp chỉ có đức-tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, mà không có trí-tuệ hiểu biết rõ chánh-pháp, không có phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ,([1]) nên đại-thiện-nghiệp ấy trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp, và sau khi đã tạo đại-thiện-nghiệp ấy xong, để cho ác-tâm phát sinh xen lẫn làm giảm tiềm năng cho quả, nên trở thành nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp.

Chủ-nhân sau khi chết, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp có cơ-hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla), làm hạng người vô-nhân cõi thiện-giới (sugati-ahetukapuggala), từ khi tái sinh đầu thai làm người thuộc về hạng người đui mù, câm điếc, ngu-muội, si-mê… từ khi tái sinh đầu thai.

Cho nên, mỗi khi đã tạo dục-giới đại-thiện-nghiệp nào xong rồi, dù là tam-nhân đại-thiện-nghiệp, dù là nhị-nhân đại-thiện-nghiệp mà chủ-nhân của nghiệp ấy chỉ nên phát sinh đại-thiện-tâm hoàn toàn trong sạch hoan-hỷ mà thôi, mà không nên để cho ác-tâm phát sinh làm giảm tiềm năng cho quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp ấy của mình.

[1] Nên tìm hiểu bộ “Nền tảng Phật-giáo” quyển V, Phước-Thiện, phần phước-thiện chánh-kiến, cùng soạn giả.

Phân loại Dục-giới đại-thiện-nghiệp bậc cao và bậc thấp
Cơ Hội Đại-Thiện-Nghiệp, Ác-Nghiệp Cho Quả

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *