Tóm lược 4 loai nghiệp theo phận-sự của nghiệp

Apr 25, 2015 @ 10:52

1.1- Janakakamma: Sinh-quả-nghiệp đó là 12 ác-nghiệp, 17 tam-giới thiện-nghiệp có phận sự cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla và cho quả trong thời kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla) kiếp-hiện-hữu cho đến cuối cùng của kiếp ấy.

 

1.2- Upathambhakakamma: Hỗ-trợ-nghiệp đó là 12 ác-nghiệp, 8 dục-giới đại-thiện-nghiệp có phận-sự hỗ-trợ cho nghiệp nào chưa có cơ-hội cho quả thì hỗ-trợ cho nghiệp ấy có cơ-hội cho quả, hoặc hỗ-trợ cho nghiệp khác đã có cơ-hội cho quả rồi, thì hỗ-trợ quả của nghiệp ấy được phát triển đầy đủ, hoặc hỗ-trợ quả của nghiệp khác đó là ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp được phát triển và duy trì, tồn tại trong kiếp ấy.

 

1.3-Upapīḷakakamma: Hãm-hại-nghiệp đó là 12 ác-nghiệp, 8 dục-giới đại-thiện-nghiệp có phận-sự ngăn cản nghiệp đối nghịch khác không cho có cơ-hội cho quả, hoặc kìm hãm nghiệp đối nghịch đã có cơ-hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả, hoặc làm biến

đổi ngũ-uẩn qua của nghiệp đối nghịch ấy.

 

1.4- Upaghāṭakakamma: Sát-hại-nghiệp đó là 12 ác-nghiệp, 21 thiện-nghiệp có phận-sự cắt đứt nghiệp khác-nghiệp khác vĩnh viễn không còn có cơ-hội cho quả được nữa, hoặc cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác, cắt đứt một phần hoặc cắt đứt toàn phần, sát hại sinh mạng của chúng sinh ấy.

 

Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, con người nói riêng

đều phải chịu ảnh hưởng chi phối bởi nghiệp và quả của nghiệp của mình trong thời kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla), bắt đầu một kiếp-hiện-tại, rồi còn phải chịu ảnh hưởng chi phối trong thời kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla), kiếp-hiện-tại cho đến lúc mãn quả của nghiệp ấy trong mỗi kiếp chúng sinh.

 

  

     ( Xong phần 4 loại nghiệp theo phận-sự của nghiệp)

Sát-hại-nghiệp có phận-sự cắt đứt ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh-pháp là quả của nghiệp khác
II- Pākadānapariyāyacatukka: 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự nhất định

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *