II- Pākadānapariyāyacatukka: 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự nhất định

II- Pākadānapariyāyacatukka: 4 loại nghiệp cho quả của nghiệp theo tuần tự nhất định:

Phần 4 loại nghiệp có phận-sự của nghiệp xong, tiếp theo phần 4 loại nghiệp cho quả của nghiệp tái-sinh kiếp sau theo tuần tự nhất định như sau:

4 loại nghiệp ấy là:

1- Garukakamma:Nghiệp-trọng-yếu là loại nghiệp trọng-yếu nhất, có nhiều năng lực nhất, nên có quyền ưu tiên, có cơ-hội ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau trước tiên, mà không có nghiệp nào có thể ngăn cản được.

Nếu không có nghiệp-trọng-yếu này thì kế tiếp cận-tử-nghiệp (āsannakamma) cho quả tái-sinh kiếp sau.

2- Āsannakamma: Cận-tử-nghiệp là loại nghiệp phát sinh lúc lâm chung. Nếu không có nghiệp-trọng-yếu thì cận-tử-nghiệp này có cơ hội ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau.

Nếu không trọng-yếu-nghiệp cận-tử-nghiệp thì kế tiếp thường-hành-nghiệp (āciṇṇakamma) cho quả tái-sinh kiếp sau.

3- Āciṇṇakamma: Thường-hành-nghiệp là loại nghiệp thường hành hằng ngày đêm đã trở thành thói quen. Nếu không có trọng-yếu-nghiệpcận-tử-nghiệp thì thường-hành-nghiệp này có cơ hội ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau.

Nếu không có cả 3 loại nghiệp trên (trọng-yếu-nghiệp, cận-tử-nghiệp và thường-hành-nghiệp) thì kế tiếp bình-thường-nghiệp (kaṭattākamma) cho quả tái-sinh kiếp sau. 

4- Kaṭattākamma: Bình-thường-nghiệp là loại nghiệp có năng-lực yếu hơn 3 loại nghiệp trên, nghiệp đã được tạo trong kiếp-hiện-tại, hoặc nghiệp đã từng được tạo trong những kiếp-quá-khứ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau.

Bốn loại nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau theo tuần tự nhất định. Trong mỗi loại nghiệp, nghiệp nào có nhiều năng-lực nhất, thì nghiệp ấy có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau.

Giải thích 4 loại nghiệp theo tuần tự cho quả…

Tóm lược 4 loai nghiệp theo phận-sự của nghiệp
1. Garukakamma: Trọng-yếu-nghiệp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *