Giải thích 4 loại nghiệp theo tuần tự cho quả

1- Garukakamma: Trọng-yếu-nghiệp

Thế nào gọi là trọng-yếu-nghiệp?

Trọng-yếu-nghiệp là loại nghiệp trọng-yếu nhất, có nhiều năng lực nhất, nên có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp, mà không có nghiệp nào có thể ngăn cản được. 

Trọng-yếu-nghiệp có 2 loại: 

1- Trọng-yếu ác-nghiệp (Akusala garukakamma)

2- Trọng-yếu thiện-nghiệp ( Kusala garukakamma)

 

1- Trọng-yếu ác-nghiệp (Akusala garukakamma) có 2 loại ác-nghiệp:

1.1- Niyatamicchādiṭṭhikamma: Ác-nghiệp tà-kiến cố-

định đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với tham-tâm hợp với tà-kiến tạo ác-nghiệp tà-kiến cố-định (niyatamicchā-diṭṭhikamma).

1.2- Pañcānantariyakamma: Ngũ vô-gián ác-nghiệp trọng-tội đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với sân-tâm hợp với hận tạo vô-gián ác-nghiệp trọng-tội (pañcānantariya-kamma)

 

2- Trọng-yếu thiện-nghiệp ( Kusala garukakamma) có 2 loại thiện-nghiệp:

2.1- Rūpāvacara kusalakamma: Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm.

2.1- Arūpāvacara kusalakamma: Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm.

II- Pākadānapariyāyacatukka: 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự nhất định
Trọng-yếu ác-nghiệp (Akusala garukakamma)

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *