2- Kāmāvacarakusalakamma:  Dục-Giới Đại Thiện-Nghiệp

Phần 10 ác-nghiệp và quả của 10 ác-nghiệp đã giải thích xong, tiếp theo giải thích 10 dục-giới đại-thiện-nghiệp và quả của 10 dục-giới đại-thiện-nghiệp.

Dục-giới đại-thiện-nghiệp 

Đức-Phật dạy: “Cetanā’haṃ bhikkhave kammaṃ vadāmi, cetayitvā kammaṃ karoti kāyena vācāya manasā”(1).

Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ý, rồi mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Vì vậy, Như-lai dạy “ tác-ý giới gọi là nghiệp.” Vậy, tác-ý tâm-sở (cetanācetasika) gọi là nghiệp (kamma). 

Dục-giới đại-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới đại-thiện-tâm tạo dục-giới đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. 

Dục-Giới Đại-Thiện-Tâm (Kāmāvacarakusalacitta). 

Dục-giới đại-thiện-tâm còn gọi là mahākusalacitta: đại-thiện-tâm có 8 tâm:

1- Somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ.

Dục-giới đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, không cần tác-động.

2- Somanassasahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ.

Dục-giới đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ,  hợp với trí, cần tác-động.

3- Somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ.

Dục-giới đại-thiện-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ,  không hợp với trí, không cần tác-động.

4- Somanassasahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ.

Dục-giới đại-thiện-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần tác-động.

5- Upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ.

Dục-giới đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần tác-động.

6- Upekkhāsahagataṃ ñāṇasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ.

Dục-giới đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần tác-động.

7- Upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ.

Dục-giới đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, không cần tác-động.

8- Upekkhāsahagataṃ ñāṇavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ.

Dục-giới đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần tác-động.([1])

Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới đại-thiện-tâm tạo 10 dục-giới đại-thiện-nghiệp do nương nhờ 3 môn: thân-môn, khẩu-môn, ý-môn.

10 đại-thiện-nghiệp phân loại theo 3 môn:

(1) Aṅg. chakkanipāta, kinh Nibbedhikasutta

[1] Xem phần giảng giải trong quyển “Vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sống” trang 74, cùng soạn giả.

Quả của 10 ác nghiệp phân theo 3 môn trên
10 đại-thiện-nghiệp phân loại theo 3 môn

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *