Tam-Bảo (Ratanattaya)

Tam-Bảo là ba ngôi báu:

–   Đức-Phật-bảo (Buddharatana).

–   Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana).

–   Đức-Tăng-bảo (Saṃgharatana).

Ý Nghĩa Ratana: Bảo Trong Ba Ngôi Tam-Bảo

Sở dĩ Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng được suy tôn là Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo là vì mỗi ngôi có đủ 5 đức-tính quý báu và cao thượng:

1- Cittīkata: Làm cho phát sinh tâm tôn kính.

2- Mahaggha: Vô giá.

3-   Atula: Không gì sánh được, vô thượng.

4-   Dullabhadassana: Khó được nghe, khó được thấy.

5- Anomasattaparibhoga: Hạng chúng-sinh cao quý có duyên lành được thừa hưởng.

Đó là 5 đức-tính quý báu và cao thượng của ba ngôi Tam-bảo.

1-   ĐỨC-PHẬT-BẢO (Buddharatana)

Đức-Phật gọi là Đức-Phật-bảo vì có 5 đức-tính quý báu và cao thượng như sau:

1.1- Đức-Phật-Bảo Xứng Đáng Được Tôn Kính

Đức-Phật có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ. Đức-Phật là Bậc đã diệt tận được tất cả mọi phiền não, mọi tham-ái, mọi ác-pháp cùng mọi tiền- khiên-tật.

Cho nên, tất cả chúng-sinh như Đức-vua, Sa-môn, Bà- la-môn, dân chúng, chư-thiên, phạm-thiên, v.v… khi đến hầu đảnh lễ Đức-Phật đều tỏ lòng tôn kính, đảnh lễ xong ngồi một nơi hợp lẽ, chiêm ngưỡng Đức-Phật có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có hào quang tỏa ra sáng ngời, mát mẻ làm tâm họ vô cùng hoan hỷ.

Khi nghe Đức-Phật thuyết pháp, họ ngồi chắp hai tay lắng nghe, rồi phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật.

Sau khi nghe pháp, họ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- đế, chứng đắc như sau:

*     Có số chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu.

*     Có số chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhất-lai.

*    Có số chứng đắc Bất-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh- quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bất-lai.

*     Có số chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán.

*   Có số xin phép xuất gia trở thành sa-di, tỳ-khưu trong giáo pháp của Đức-Phật.

*     Có số xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở thành cận- sự-nam, hoặc cận-sự-nữ nương nhờ nơi Tam-bảo: Đức- Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo cho đến trọn đời.

Và cứ mỗi lần được đến hầu Đức-Phật, lại càng tăng thêm đức-tin và lòng tôn kính Đức-Phật.

Vì vậy, Đức-Phật là Đức-Phật-bảo xứng đáng được tôn kính.

1. 2- Đức-Phật-Bảo Là Vô Giá

Những châu báu trong đời dù quý giá đến mức nào cũng có thể định giá trị của báu vật ấy được. Còn Đức- Phật có 9 Ân-Đức-Phật cao thượng nhất nên không thể nào định giá được.

Thật vậy, khi Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, ông phú-hộ Jotika có tòa lâu đài bằng các thứ ngọc quý, do chư-thiên hóa ra; ông phú-hộ Jaṭila có hòn núi bằng vàng ròng, v.v… Những phú-hộ ấy đến hầu Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, họ từ bỏ gia đình, lâu đài bằng ngọc quý, hòn núi vàng, xin Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của Đức-Phật.

Sau khi họ trở thành tỳ-khưu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với tứ tuệ-phân-tích, lục thông, …

Vì vậy, Đức-Phật là Đức-Phật-bảo vô giá trong toàn cõi chúng-sinh.

1.3- Đức-Phật-Bảo Là Tối Thượng

Trong muôn ngàn cõi thế-giới chúng-sinh, chư-thiên, phạm-thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, v.v… không một ai có giới-đức hoàn toàn trong sạch như Đức-Phật.

Tương tự như vậy, không một ai có định-đức, tuệ- đức, giải-thoát-đức, giải-thoát tri-kiến-đức hoàn toàn trong sạch đầy đủ như Đức-Phật. Chỉ có Đức-Phật mới có đủ 5 đức cao thượng hoàn toàn đầy đủ.

Vì vậy, Đức-Phật là Đức-Phật-bảo Tối-Thượng trong mười ngàn cõi thế-giới chúng-sinh.

Thật vậy, trong Chi-bộ-kinh, Đức-Phật dạy:

–   Này chư Tỳ-khưu! Một bậc độc nhất vô nhị đang xuất hiện trên thế gian (mười ngàn cõi thế-giới chúng- sinh), không có vị thứ hai như Ngài, không có bậc đồng đẳng, không có người tương đồng, không có người sánh bằng, không có người cạnh tranh, bậc không giống như tất cả chúng-sinh, mà giống như chư Phật trong quá khứ, là bậc Tối-Thượng trong tất cả chúng-sinh. Bậc độc nhất vô nhị ấy là ai?

Bậc độc nhất vô nhị ấy là Như-Lai, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

–   Này chư tỳ-khưu! Bậc độc nhất vô nhị này đang xuất hiện trên thế gian, thì không có vị thứ hai như Ngài,…

Đức-Phật là Bậc Tối-Thượng trong tất cả chúng-sinh muôn loài .(1)

1. 4- Đức-Phật-Bảo Khó Được Nghe, Khó Được Thấy

Trong đời, những thứ châu báu quý hiếm, thường khó được thấy, khó có được dễ dàng. Khó hơn cả, trong vòng tử sinh luân-hồi, mỗi chúng-sinh thật khó được nghe đến danh hiệu Đức-Phật, thật khó có cơ hội đến chiêm ngưỡng Đức-Phật.

Thật vậy, theo lịch sử của Đức-Phật Gotama, từ Đức- Phật Dīpaṅkara đến Đức-Phật Koṇḍañña, thời gian  khoảng cách trải qua 1 a-tăng-kỳ đại-kiếp trái đất thành- trụ-hoại-không vô số kể, mà không có một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian, gọi là suññakappa: kiếp trái đất không có Đức-Phật xuất hiện.

Tương tự như vậy, từ Đức-Phật Koṇḍañña đến Đức- Phật Maṅgala, từ Đức-Phật Sobhita đến Đức-Phật Anomadassī, và từ Đức-Phật Nārada đến Đức-Phật Padumuttara, thời gian khoảng cách trải qua một a-tăng- kỳ đại-kiếp trái đất thành-trụ-hoại-không vô số kể, mà không có một Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian.

Cho nên, mỗi khi Đức-Phật xuất hiện trên thế gian này thật là một điều hy hữu, vô cùng hiếm có, bởi vì để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật suốt khoảng thời gian lâu dài, trải qua vô số kiếp.

Như Đức-Phật Gotama hiện tại trong thời đại chúng ta thuộc về Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu- việt, tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí- tuệ siêu-việt đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật trải qua vô số kiếp, suốt khoảng thời gian tổng cộng 3 thời-kỳ là 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất. Đó là khoảng thời gian chỉ bằng một nửa (½) thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có đức-tin siêu- việt và bằng một phần tư (¼) thời gian của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có tinh-tấn siêu-việt mà thôi.

Cho nên, mỗi Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thế gian là một điều vô cùng hy hữu, rất hiếm có.

Vì vậy, hằng ngày Đức-Phật thường nhắc nhở khuyên dạy chư tỳ-khưu rằng:

– Này chư tỳ-khưu! Các con cố gắng tinh-tấn hoàn thành mọi phận sự tứ Thánh-đế bằng pháp không dể duôi, thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ, bởi vì

“Buddhuppādo dullabho lokasmiṃ, … Đức-Phật xuất hiện trên thế gian này là một điều khó được, …”

Cho nên, Đức-Phật là Đức-Phật-bảo khó được nghe, khó có cơ hội đến chiêm ngưỡng, khó có cơ hội được đến quy y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo.

1.5- Đức-Phật Bảo Là Nơi Quy-Y Nương Nhờ Của Hạng Chúng-Sinh Có Phước Duyên

Trong đời, những thứ châu báu như kim cương, hột xoàn, ngọc maṇi, … là những đồ trang sức của hạng người giàu sang phú quý. Còn những người nghèo khổ thiếu thốn, thì không có được những thứ châu báu ấy. Những thứ châu báu trong cõi người, cõi Long-cung, cõi chư-thiên, phạm-thiên không thể nào sánh với Đức-Phật.

Đức-Phật là Đức-Phật-bảo là vô giá, là cao thượng nhất, cho nên những người nào đến kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, thì chắc chắn những người ấy đã từng có phước duyên nơi Đức-Phật quá khứ hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật quá khứ, đã từng thực-hành và tích-lũy ở trong tâm các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua nhiều đời nhiều kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này.

Cho nên, kiếp hiện-tại những người ấy mới có cơ hội tốt, có phước duyên đến xin quy-y nương nhờ nơi Đức- Phật-bảo.

Vì vậy, Đức-Phật-bảo là nơi nương nhờ của hạng chúng-sinh có phước duyên với Đức-Phật.

Đó là 5 đức-tính quý báu và cao thượng của Đức- Phật-bảo.

2-   ĐỨC-PHÁP-BẢO (Dhammaratana)

Đức-Pháp-bảo đó là 10 chánh-pháp: 1 pháp-học chánh-pháp và 9 pháp siêu-tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn) đó là lời giáo huấn của Đức-Phật.

Đức-Pháp gọi là Đức-Pháp-bảo vì có 5 đức-tính quý báu và cao-thượng như sau:

2. 1- Đức-Pháp-Bảo Xứng Đáng Được Tôn Kính

– Pháp-học chánh-pháp đó là học Tam-tạng Pāḷi và Chú-giải Pāḷi, là lời giáo huấn của Đức-Phật Gotama mà các hàng thanh-văn đệ-tử đều phải có lòng tôn kính, có phận sự học pháp-học chánh-pháp.

Đối với các hàng thanh-văn đệ-tử còn là phàm-nhân và 3 bậc Thánh Hữu-học (bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh-Nhất-lai, bậc Thánh Bất-lai) cần phải học pháp- học chánh-pháp làm nền-tảng để thực-hành pháp-hành- giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ.

Đối với bậc Thánh Vô-học là bậc Thánh A-ra-hán  học pháp-học chánh-pháp để giữ gìn và duy trì, bảo tồn chánh-pháp cho được trường tồn lâu dài trên thế gian, đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc cho chúng-sinh chư-thiên và nhân-loại.

Chín pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn đó là quả của pháp-hành thiền-tuệ.

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- ra-hán, rồi giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam- giới.

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bảo xứng đáng được tôn kính không những đối với các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, mà còn đối với chư Phật trong quá-khứ, Đức-Phật hiện-tại và chư Phật trong vị-lai nữa, cũng đều tôn kính Đức-Pháp-bảo.

2. 2- Đức-Pháp-Bảo Là Vô Giá

Những thứ châu báu trong đời, dù quý giá đến mức nào cũng chỉ làm cho chủ nhân hoan hỷ, đem lại cho chủ nhân sự lợi ích trong kiếp hiện-tại mà thôi, không đem lợi ích trong những kiếp vị-lai. Còn Đức-Pháp-bảo có 6 Ân-Đức-Pháp đem lại cho các hàng thanh-văn đệ-tử sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cả trong kiếp hiện- tại lẫn nhiều kiếp vị-lai, và đặc biệt được giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài.

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bảo thật vô giá.

2.3 – Đức-Pháp-Bảo Là Cao Thượng

*    Pháp-học chánh-pháp là những lời giáo huấn của Đức-Phật, chỉ dẫn chúng-sinh con đường giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. Vậy, pháp-học chánh- pháp là cao thượng.

* Chín pháp siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn là quả của pháp-hành thiền-tuệ.

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến trở thành 4 bậc Thánh-nhân cao thượng là bậc Thánh Nhập- lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bất-lai, bậc Thánh A-ra-hán cao thượng.

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bảo là cao thượng.

2.4 – Đức-Pháp-Bảo Là Khó Được Nghe

Đức-Pháp xuất hiện trên thế gian khi có Đức-Phật xuất hiện trên thế gian, mà Đức-Phật xuất hiện trên thế gian là một điều khó. Do đó, Đức-Pháp-bảo cũng khó được nghe.

Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, đồng thời Đức-Pháp-bảo cũng xuất hiện trên thế gian.

Tuy Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn cách đây 2.560 năm rồi, song Đức-Pháp-bảo vẫn còn tồn tại trên thế gian cho đến 5.000 năm tuổi thọ Phật-giáo.

Sau 5.000 năm, Đức-Pháp-bảo sẽ bị hoàn toàn mai một, bị suy đồi trong cõi người. Khi ấy, loài người sẽ không còn được nghe chánh-pháp nữa.

Vì vậy, Đức-Pháp là Đức-Pháp-bảo khó được nghe.

2.5 – Đức-Pháp Bảo Là Nơi Quy-Y Nương Nhờ Của Hạng Chúng-Sinh Có Phước Duyên

Những chúng-sinh nào có đầy đủ phước duyên đến xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-Bảo, thì những chúng-sinh ấy cũng được quy-y nương nhờ nơi Đức- Pháp-Bảo.

Quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo có hai hạng người:

–   Chư Thánh Thanh-văn đệ-tử sau khi đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh- nhân là đã quy-y nương nhờ nơi Pháp-thành chánh- pháp. Bậc Thánh-nhân ấy cũng quy-y nương nhờ nơi Pháp-học chánh-pháp, Pháp-hành chánh-pháp.

–    Những hạng phàm-nhân kính xin quy-y nương nhờ nơi pháp-học chánh-pháp và pháp-hành chánh-pháp, chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, nên chưa được quy-y nương nhờ nơi pháp-thành chánh-pháp.

Những hàng thanh-văn đệ-tử là các bậc Thánh-nhân hoặc hạng phàm-nhân chắc chắn là những người đã có phước-duyên nơi Đức-Phật quá khứ, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử quá khứ, đã từng tích luỹ các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua nhiều kiếp trong quá khứ. Cho nên, kiếp hiện-tại này mới có cơ hội tốt, có phước duyên đến quy-y nương nhờ nơi Đức-Pháp-bảo.

Vì vậy, Đức-Pháp-bảo là nơi quy-y nương nhờ của hạng chúng-sinh có phước-duyên.

Đó là 5 đức-tính quý báu cao thượng của Đức-Pháp-bảo.

 3-   ĐỨC-TĂNG-BẢO (Saṃgharatana)

Đức-Tăng-bảo đó là Ariyasaṃgha: chư Thánh-Tăng, là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Chánh- Đẳng-Giác, có 4 đôi thành 8 bậc Thánh.

4 Thánh-Đạo → 4 Thánh-Quả Tương Xứng

–   Nhập-lưu Thánh-đạo → Nhập-lưu Thánh-quả.

–   Nhất-lai Thánh-đạo → Nhất-lai Thánh-quả.

–   Bất-lai Thánh-đạo → Bất-lai Thánh-quả.

–   A-ra-hán Thánh-đạo → A-ra-hán Thánh-quả.

4 Thánh-đạo

–   Nhập-lưu Thánh-đạo (Sotāpattimagga).

–   Nhất-lai Thánh-đạo (Sakadāgāmimagga).

–   Bất-lai Thánh-đạo (Anāgāmimagga).

–   A-ra-hán Thánh-đạo (Arahattamagga).

4 Thánh-quả

–   Nhập-lưu Thánh-quả (Sotāpattiphala).

–   Nhất-lai Thánh-quả (Sakadāgāmiphala).

–   Bất-lai Thánh-quả (Anāgāmiphala).

–   A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala).

4 bậc Thánh-nhân

–   Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotāpanna).

–   Bậc Thánh Nhất-lai (Sakadāgāmī).

–   Bậc Thánh Bất-lai (Anāgāmī).

–   Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta).

Đức-Thánh-Tăng gọi là Đức-Tăng-bảo vì có 5 đức- tính quý báu và cao thượng như sau:

3. 1- Đức-Tăng-Bảo Xứng Đáng Được Tôn Kính

Đức-Tăng-bảo đó là chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, quý Ngài đã thực-hành đúng theo chánh-pháp, có giới-đức trong sạch và thanh-tịnh, có định-đức vững vàng, có tuệ-đức diệt tận được phiền não, có giải-thoát- đức an-tịnh, có giải-thoát tri-kiến-đức quán xét các  pháp.

Quý Ngài là chư Thánh-Tăng đã thừa hưởng chánh- pháp và giữ gìn duy trì phát huy chánh-pháp của Đức- Phật từ thế hệ này sang thế hệ khác, giữ gìn duy trì chánh-pháp được trường tồn cho đến ngày nay.

Vì vậy, Đức-Tăng-bảo thật xứng đáng được tôn kính.

3.2 – Đức-Tăng Bảo Là Vô Giá

Đức-Tăng-bảo là chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, có đủ 9 ân-đức-Tăng, quý Ngài là phước điền cao thượng của chúng-sinh không có nơi nào sánh bằng.

Những người có đức tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, họ tôn kính, lễ bái, dâng lễ cúng dường đến chư tỳ-khưu Thánh-Tăng, dù ít dù nhiều, chắc chắn có được phước thiện vô lượng và có quả của phước thiện vô cùng phong phú, vô lượng, ngay cả trong kiếp hiện-tại, lẫn vô số kiếp vị-lai.

Họ được thành tựu quả báu trong cõi người (manussa- sampatti), quả báu trong cõi trời (devasampatti) và đặc biệt cuối cùng thành tựu Niết-bàn (nibbānasampatti), giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài.

Vì vậy, Đức-Tăng-bảo là vô giá.

3.3 – Đức-Tăng-Bảo Là Cao Thượng

Đức-Tăng-bảo là chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, quý Ngài đã thực-hành đúng theo chánh-pháp, đã trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bất-lai, bậc Thánh A-ra-hán cao thượng.

Vì vậy, Đức-Tăng-bảo là cao thượng.

3.4 – Đức-Tăng-Bảo Khó Được Nghe, Khó Được Thấy

Đức-Tăng-bảo xuất hiện trên thế gian, khi có Đức- Phật-bảo và Đức-Pháp-bảo xuất hiện trên thế gian, mà Đức-Phật-bảo và Đức-Pháp-bảo xuất hiện trên thế gian là một điều khó được nghe, khó được thấy.

Vì vậy, Đức-Tăng-bảo cũng khó được nghe, khó được thấy.

Tuy Đức-Phật Gotama đã tịch diệt Niết-bàn cách đây

2.560 năm rồi, nhưng Đức-Pháp-bảo và Đức-Tăng-bảo vẫn còn tồn tại trên thế gian cho đến 5.000 năm mãn tuổi thọ Phật-giáo.

Sau 5.000 năm, trong cõi người không còn ai nghe, thấy, biết đến Đức-Tăng-bảo gồm cả chư Thánh-Tăng và chư phàm-Tăng nữa.

3.5 – Đức-Tăng-Bảo Là Nơi Quy-Y Nương Nhờ Của Hạng Chúng-Sinh Có Phước Duyên

Những người nào có phước-duyên đến quy-y nương nhờ nơi Đức-Phật-bảo, quy y nương nhờ nơi Đức-Pháp- bảo, những người ấy cũng quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảo.

Những người đến quy-y nương nhờ nơi Đức-Tăng- bảo thì chắc chắn những người ấy đã từng có phước- duyên nơi Đức-Phật quá-khứ, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật quá-khứ, đã từng thực-hành và tích luỹ ở trong tâm các pháp-hạnh ba-la-mật trải qua nhiều kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này.

Cho nên, kiếp hiện-tại này những người ấy mới có cơ hội tốt, có phước-duyên đến quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảo.

Vì vậy, Đức-Tăng-bảo là nơi quy-y nương nhờ của hạng chúng-sinh có phước-duyên.

Đó là 5 đức-tính quý báu và cao thượng của Đức- Tăng-bảo.

CHƯƠNG II - TAM-BẢO (RATANATTAYA)
Chương II - Duyên Lành Nơi Tam-Bảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *