1.2-Trọng-YếuThiện-Nghiệp (Kusala garukakamma)

 

Trọng-yếu thiện-nghiệp có 2 loại:

 

1- Sắc-giới thiện-nghiệp (Rūpāvacarakusakakamma)

2- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp (Arūpāvacarakusaka-

     kamma)

 

1- Sắc-giới thiện-nghiệp (Rūpāvacarakusakakamma):

 

Sắc-giới thiện-nghiệp có 5 loại thiện-nghiệp, đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 sắc-giới thiện-tâm đó là 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm như sau:

 

5 Bậc Thiền Sắc-Giới Thiện-Tâm:

 

1- Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 5 chi-thiềnhướng-tâm (vitakka), quan-sát (vicāra), hỷ (pīti), lạc (sukha), định (ekaggatā) do chế-ngự được 5 pháp-chướng-ngại (nīvaraṇa)tham-dục (kāmacchanda), sân-hận (byāpada), buồn-chán, buồn-ngủ (thīna-middha), phóng-tâm, hối-hận (uddhacca-kukkucca), hoài-nghi (vicikicchā).

2- Đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm 4 chi-thiềnquan-sát (vicāra), hỷ (pīti), lạc (sukha), định (ekaggatā) do chế-ngự được chi-thiền hướng-tâm (vitakka).

 

3- Đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm 3 chi-thiền hỷ (pīti), lạc (sukha), định (ekaggatā) do chế-ngự được chi-thiền quan-sát (vicāra).

 

4- Đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm 2 chi-thiền lạc (sukha), định (ekaggatā) do chế-ngự được chi-thiền hỷ (pīti).

 

5- Đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm 2 chi-thiềnxả  

(upekkhā), định (ekaggatā) do thay thế chi-thiền lạc (sukha) bằng chi-thiền xả (upekkhā).

 

Đó là 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định thuộc về hạng người   mandapuggala có trí-tuệ bậc trung-bình.

 

* Đối với hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, thuộc về hạng người tikkhapuggala có trí-tuệ bậc thượng sắc bén, nhanh nhẹn thì bậc thiền sắc-giới thiện-tâm chỉ có 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm như sau:

 

* 4 Bậc Thiền Sắc-Giới Thiện-Tâm:

 

1- Đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm 5 chi-thiềnhướng-tâm (vitakka), quan-sát (vicāra), hỷ (pīti), lạc (sukha), định (ekaggatā) do chế-ngự được 5 pháp-chướng-ngại (nīvaraṇa)tham-dục (kāmacchanda), sân-hận (byāpada), buồn-chán, buồn-ngủ (thīna-middha), phóng-tâm, hối-hận (uddhacca-kukkucca), hoài-nnghi (vicikicchā).

2- Đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm 3 chi-thiền hỷ (pīti), lạc (sukha), định (ekaggatā) do chế-ngự được 2 chi-thiền là hướng-tâm (vitakka) quan-sát (vicāra).

 

3- Đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm 2 chi-thiền lạc (sukha), định (ekaggatā) do chế-ngự được chi-thiền hỷ (pīti).

 

4- Đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm 2 chi-thiền   xả (upekkhā), định (ekaggatā) do thay thế chi-thiền lạc (sukha) bằng chi-thiền xả (upekkhā).

 

Đó là 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm đối với hành-giả thuộc về hạng người tikkhapuggala có trí-tuệ bậc thượng sắc bén, nhanh nhẹn, bởi vì, sau khi chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, hành-giả là hạng người tikkhapuggala có khả năng thấy rõ biết rõ trạng-thái thô của 2 chi-thiền là hướng-tâm (vitakka) quan-sát (vicāra), khi chứng đắc đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm chỉ có 3 chi-thiềnhỷ (pīti), lạc (sukha), định (ekaggatā) do chế-ngự được 2 chi-thiền hướng-tâm (vitakka) quan- sát (vicāra) cùng một lúc, nên đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm chỉ có 3 chi-thiền mà thôi.

 

Vì vậy, bậc thiền sắc-giới thiện-tâm chỉ có 4 bậc thiền mà thôi.

 

* Quả Của 5 Hoặc 4 Sắc-Giới Thiện-Nghiệp:

 

Sắc-giới thiện-nghiệp của 5 hoặc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng là 5 hoặc 4 bậc thiền sắc-giới quả-tâm.

 

Nếu hành-giả có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm từ đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm, và có khả năng giữ gìn và duy trì đủ 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm ấy cho đến lúc lâm chung.

 

Hành-giả sau khi chết, chỉ có đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-nghiệp cho quả là đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới đệ tứ thiền có 7 cõi, tùy theo hạng người và tùy theo năng-lực của đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm ấy như sau:

 

– Nếu hành-giả là hạng phàm-nhân, bậc Thánh-Nhập-lưu, bậc Thánh-Nhất-lai, thì đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm cho quả tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới Quảng-quả-thiên có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất.

 

– Nếu hành-giả là hạng phàm-nhân, khi chứng đắc đến đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm do năng-lực tâm nhàm chán 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn thức-uẩn).

Hành-giả sau khi chết, thì đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-

nghiệp không cho là đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm nhóm sắc-pháp gọi là jīvitanavakakalāpa (nhóm sắc-pháp có sắc-mạng-chủ là thứ 9) làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên. Vị Phạm-thiên này chỉ có nhất-uẩnsắc-uẩn mà thôi, không có 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn), nghĩa là vị phạm-thiên này chỉ có thân trong tư thế ngồi hoặc tư thế nằm hoặc tư thế đứng mà thôi, không có tâm, có tuổi thọ cũng 500 đại-kiếp trái đất.

 

– Nếu hành-giả là bậc Thánh-Bất-lai chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm.

 

Bậc Thánh-Bất-lai sau khi chết, chỉ có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới Tịnh-cư-thiên có 5 tầng trời tùy theo năng-lực của 5 pháp-chủ (indriya) là tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ từ thấp đến cao như sau:

 

-Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời Vô-phiền-thiên do năng-lực của tín-pháp-chủ, có tuổi thọ 1.000 đại-kiếp trái đất.

 

– Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời Vô-nhiệt-thiên do năng-lực của tấn-pháp-chủ, có tuổi thọ 2.000 đại-kiếp trái đất.

 

-Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời Thiện-hiện-thiên do năng-lực của niệm-pháp-chủ, có tuổi thọ 4.000 đại-kiếp trái đất.

 

-Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời Thiện-kiến-thiên do năng-lực của định-pháp-chủ, có tuổi thọ 8.000 đại-kiếp trái đất.

 

– Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời Sắc-cứu-cánh-thiên do năng-lực của tuệ-pháp-chủ, có tuổi thọ 16.000

đại-kiếp trái đất.

 

Như vậy, nếu hành-giả chứng đắc đủ 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, hành-giả sau khi chết, chỉ có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm cao nhất làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới đệ tứ thiền có 7 tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. Còn lại 4 bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa.

 

– Nếu hành-giả có khả năng chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm từ đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm.

 

Hành-giả sau khi chết, thì chỉ có đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới đệ tam thiền có 3 cõi, tùy theo năng-lực của bậc thiền ấy như sau:

 

– Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng Thiểu-tịnh-thiên do năng-lực của 5 pháp-chủ bậc hạ, có tuổi thọ 16 đại-kiếp trái đất.

 

– Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng Vô-lượng-tịnh-thiên do năng-lực của 5 pháp-chủ bậc trung, có tuổi thọ 32 đại-kiếp trái đất.

 

– Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng Biến-tịnh-thiên do năng-lực 5 pháp-chủ bậc thượng, có tuổi thọ 64 đại-kiếp trái đất.

 

Còn lại 3 bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp đều trở thành vô-hiệu-quảnghiệp (ahosikamma) vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa.

 

– Nếu hành-giả có khả năng chứng đắc 3 bậc thiền sắc

giới thiện-tâm từ đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm, đệ nhị thiền sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm.

 

Hành-giả sau khi chết, thì đệ nhị thiền sắc-giới quả-tâmđệ tam thiền sắc-giới quả-tâm, cả 2 bậc thiền này cùng chung làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới đệ nhị thiền có 3 cõi, tùy theo năng-lực của bậc thiền ấy như sau:

 

– Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng Thiểu-quang-thiên do năng-lực của 5 pháp-chủ bậc hạ, có tuổi thọ 2 đại-kiếp trái đất.

 

– Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng Vô-lượng-quang- Thiên do năng-lực của 5 pháp-chủ bậc trung, có tuổi thọ 4 đại-kiếp trái đất.

 

– Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng Quang-âm-thiên do năng-lực 5 pháp-chủ bậc thượng, có tuổi thọ 8 đại-kiếp trái đất.

 

Còn đệ nhất thiền sắc-giới thiện-nghiệp trở thành vô- hiệu-quảnghiệp (ahosikamma) vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa.

 

– Nếu hành-giả có khả năng chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm. Hành-giả sau khi chết, đệ nhất thiền sắc-giới quả-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới đệ nhất thiền có 3 cõi, tùy theo năng- lực của bậc thiền ấy như sau:

 

– Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng Phạm-chúng-thiên do năng-lực 5 pháp-chủ bậc hạ, có tuổi thọ 1/3 a-tăng-kỳ kiếp trụ trái đất.

 

– Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng Phạm-phụ-thiên do năng-lực 5 pháp-chủ bậc trung, có tuổi thọ 1/2 a-tăng-kỳ

kiếp trụ trái đất.

 

– Tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng Đại-phạm-thiên do năng-lực 5 pháp-chủ bậc thượng, có tuổi thọ 1 a-tăng-kỳ kiếp trụ trái đất.

 

2- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp (Arūpāvacarakusaka

kamma):

 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp có 4 loại nghiệp, đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 vô-sắc-giới thiện-tâm là 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm.

 

Trường-hợp sau khi đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới

thiện-tâm xong, hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền-định, để chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm, mà mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có mỗi đối-tượng thiền-định riêng biệt.

 

4 Bậc Thiền Vô-Sắc-Giới Thiện-Tâm:

 

1- Đệ nhất thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhā),

định (ekaggatā).

 

2- Đệ nhị thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhā), định (ekaggatā).

 

3- Đệ tam thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sở hữu-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhā), định (ekaggatā).

 

4- Đệ tứ thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhā), định (ekaggatā).

 

Đó là 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm đều có 2 chi-thiền là xả (upekkhā), định (ekaggatā) giống nhau, nhưng mỗi bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm chỉ có mỗi đối

-tượng thiền-định khác nhau mà thôi.

 

 

* Quả Của 4 Vô-Sắc-Giới Thiện-Nghiệp:

 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp của 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng là 4 bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm.

 

Nếu hành-giả có khả năng chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm từ đệ nhất thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm cho đến đệ tứ thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng phi-phi-

tưởng-xứ-thiền thiện-tâm.

 

Hành-giả sau khi chết, chỉ có đệ tứ thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp gọi là phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-nghiệp cho quả là đệ tứ thiền vô-sắc-giới quả-tâm gọi là phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời Phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ-thiên có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất, lâu dài nhất trong tam-giới.

 

Còn lại 3 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp đều trở thành vô-hiệu-quảnghiệp (ahosikamma) vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa.

 

– Nếu hành-giả có khả năng chứng đắc 3 bậc thiền vô- sắc-giới thiện-tâm từ đệ nhất thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm cho đến đệ tam thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sở-hữu-xứ-thiền thiện-tâm.

Hành-giả sau khi chết, chỉ có đệ tam thiền vô-sắc-giới   quả-tâm gọi là vô-sở-hữu-xứ-thiền quả-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời Vô-sở-hữu-xứ-thiên có tuổi thọ 60.000 đại-kiếp trái đất.

 

Còn lại 2 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp

đều trở thành vô-hiệu-quảnghiệp (ahosikamma) vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả của chúng được nữa.

 

– Nếu hành-giả có khả năng chứng đắc 2 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm từ đệ nhất thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm cho đến đệ nhị thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô-biên-xứ- thiền thiện-tâm.

 

Hành-giả sau khi chết, chỉ có đệ nhị thiền vô-sắc-giới  

quả-tâm gọi là thức-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời Thức-vô-biên-xứ-thiên có tuổi thọ 40.000 đại-kiếp trái đất.

 

Còn lại bậc thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp bậc thấp không-vô-biên-xứ-thiền thiện-nghiệp trở thành vô-hiệu- quảnghiệp (ahosikamma) vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả của chúng được nữa.

 

– Nếu hành-giả có khả năng chứng đắc đệ nhất thiền vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiền thiện-tâm.

Hành-giả sau khi chết, đệ nhất thiền vô-sắc-giới quả-tâm gọi là không-vô-biên-xứ-thiền quả-tâm làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trong tầng trời Không-vô-biên-xứ-thiên có tuổi thọ 20.000 đại-kiếp trái đất.

 

 

Trọng-yếu ác-nghiệp (Akusala garukakamma)
Sự Khác Biệt Giữa Trọng-Yếu Ác-Nghiệp Với Trọng-YếuThiện-Nghiệp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *