Sự Khác Biệt Giữa Trọng-Yếu Ác-Nghiệp Với Trọng-YếuThiện-Nghiệp

Sự Khác Biệt Giữa Trọng-Yếu Ác-Nghiệp Với Trọng-YếuThiện-Nghiệp

 

* Trọng-yếu ác-nghiệp có 2 loại: ác-nghiệp tà-kiến cố-định 5 ác-nghiệp vô-gián trọng-tội.

 

Trong 2 loại trọng-yếu ác-nghiệp này, nếu người nào đã tạo 1 hay nhiều loại trọng-yếu ác-nghiệp này, người ấy sau khi chết, thì chỉ có trọng-yếu ác-nghiệp nặng nhất có quyền ưu tiên, có cơ-hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái-sinh kiếp-kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avīci mà thôi.

Trọng-yếu ác-nghiệp còn lại trở thành hỗ-trợ-nghiệp (upathambhakakamma) có phận-sự hỗ-trợ cho trọng-yếu ác-nghiệp đã có cơ hội cho quả rồi càng nặng thêm gấp bội phần.

 

* Trọng-yếu thiện-nghiệp có 2 loại: 5 sắc-giới thiện-nghiệp 4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp.

 

 

Trong 2 loại trọng-yếu thiện-nghiệp này, nếu hành-giả nào có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới.

 

Hành-giả sau khi chết, thì chỉ có trọng-yếu thiện-nghiệp nào cao nhất có quyền ưu tiên, có cơ-hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái-sinh kiếp-kế-tiếp trong tầng trời phạm-thiên tương ứng với bậc thiền bậc cao mà hành-giả đã chứng đắc cuối cùng.

 

Trọng-yếu thiện-nghiệp là các bậc thiền bậc thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quảnghiệp (ahosikamma) vĩnh viễn không còn có cơ hội cho quả được nữa.

 

Đó là sự khác biệt giữa trọng-yếu ác-nghiệp với trọng-yếu thiện-nghiệp.

 

Trong 4 loại nghiệp theo tuần tự cho quả nhất định, nếu không có loại trọng-yếu-nghiệp (garukakamma), thì loại cận-tử-nghiệp (āsannakamma) có quyền ưu tiên, có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời kỳ tái-sinh kiếp sau.

Trọng-YếuThiện-Nghiệp (Kusala garukakamma)
2. Āsannakamma: Cận-tử-nghiệp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *