5 sắc-giới thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời kỳ:

a)- Paṭisandhikāla: Thời kỳ tái-sinh kiếp sau:

 

5 sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh

với 5 sắc-giới thiện-tâm.

* Trong thời kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla), 5 sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng có 5 sắc-giới quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau (paṭi-sandhikicca) trong 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên.

Thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng với 5 bậc thiền sắc-giới quả-tâm.

Trong 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm này, nếu hành-giả có khả năng chứng đắc được các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm thì trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau chỉ có 1 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng có quyền ưu tiên cho quả là bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh (paṭi-sandhikicca) lên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng với quả của bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy.

Ví dụ: Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định, có khả năng chứng đắc đến đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm.

Hành-giả sau khi chết, chỉ có đệ tam thiền sắc-giới thiện-tâm ưu tiên cho quả là đệ tam thiền sắc-giới quả-tâm mà thôi, gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh (hóa-sinh) (paṭisandhikicca) lên cõi trời đệ tam thiền sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiền sắc-giới quả-tâm cao của hành-giả.

Còn các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm thấp đều trở thành vô-hiệu-quả, không có cơ-hội cho quả.([1])

b)- Pavattikāla: Thời kỳ sau khi đã tái-sinh.

Trong 5 bậc thiền sắc-giới quả-tâm, bậc thiền sắc-giới

quả-tâm nào sau khi đã làm phận-sự tái-sinh (paṭi-sandhikicca) xong, rồi bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy tiếp tục làm phận-sự hộ-kiếp (bhavaṅgakicca) giữ gìn duy trì kiếp phạm-thiên ấy cho đến lúc hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới ấy, rồi cuối cùng cũng chính bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy lại làm phận-sự tử (cutikicca) (chết) chấm dứt kiếp phạm-thiên tại tầng trời sắc-giới ấy.

[1] Sẽ trình bày chi tiết trong phần nghiệp phân loại theo cõi giới cho quả nghiệp

8 dục-giới đại-thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời kỳ
4 vô-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời kỳ

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *