8 dục-giới đại-thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời kỳ

8 dục-giới đại-thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời kỳ:

 

a)- Paṭisandhikāla: Thời kỳ tái-sinh kiếp sau:

 

8 dục-giới đại-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới đại-thiện-tâm.

* Trong thời kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla), 8 dục-giới đại-thiện-nghiệp trong 8 dục-giới đại-thiện-tâm, cho quả có 9 quả-tâm đó là 8 dục-giới đại-quả-tâm 1 suy-xét-tâm hợp với thọ xả là thiện-quả vô-nhân-tâm. 9 quả-tâm này gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikicca) trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người, 6 cõi trời dục-giới.

 

* 9 tái-sinh-tâm cõi dục-giới:

 

* 8 dục-giới đại-quả-tâm có 2 loại tâm:

– 4 dục-giới đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ.

– 4 dục-giới đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ.

 

– Nếu 4 dục-giới đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận-sự tái-sinh làm người thì người ấy thuộc về hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) có đầy đủ 3 thiện-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si) từ khi đầu thai vào lòng mẹ, khi sinh ra đời, khôn lớn trưởng-thành là hạng người

cao quý, có trí-tuệ sáng suốt.

 

Hoặc hóa-sinh làm chư-thiên thì vị chư thiên ấy thuộc về hạng chư thiên có tam-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si) cao quý, có trí-tuệ sáng suốt, có nhiều oai lực, hào quang sáng tỏa, hưởng mọi an lạc cao quý trong cõi trời dục- giới ấy.

 

– Nếu 4 dục-giới đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận-sự tái-sinh làm người thì người ấy thuộc về hạng người nhị-nhân (dvihetukapuggala) chỉ có 2 thiện-nhân (vô thamvô sân không có vô si) từ khi đầu thai vào lòng mẹ, khi sinh ra đời, khôn lớn trưởng-thành là hạng người bình thường, không có trí-tuệ.

 

Hoặc hóa-sinh làm chư thiên thì vị chư thiên ấy là hạng chư thiên có nhị nhân (vô-tham và vô-sân, không có vô-si), có ít oai lực, có ít hào quang sáng tỏa, hưởng sự an lạc bình thường trong cõi trời dục-giới ấy.

 

– Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là thiện-quả vô-nhân-tâm làm phận-sự tái-sinh làm người thì người ấy là hạng người vô-nhân(1) (ahetukapuggala) không có nhân nào trong 3 thiện-nhân, thuộc về hạng người đui mù, câm điếc, tật nguyềntừ khi đầu thai trong bụng mẹ, khi sinh ra đời, trưởng thành là hạng người ngu dốt,

đần độn.

 

Hoặc hóa-sinh làm chư thiên thì vị chư thiên ấy thuộc hạng chư-thiên vô-nhân (không có nhân nào trong 3 thiện) thuộc về hạng chư thiên đui mù, câm điếc, tật nguyền… từ khi hóa sinh đầu tiên.

 

b)- Pavattikāla:Thời kỳ sau khi đã tái-sinh:

 

 

8 dục-giới đại-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới đại-thiện-tâm cho quả có 8 dục-giới đại-quả-tâm 8 thiện-quả vô-nhân-tâm gồm có 16 loại quả-tâm.

 

*Trong 16 quả-tâm ấy là quả của 8 dục-giới đại-thiện-nghiệp ấy, trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭi-sandhikāla)9 quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paṭi-sandhicitta) làm phận-sự tái-sinh (paṭisandhikicca) kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới (cõi người, 6 cõi trời dục-giới).

 

Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) với 1 quả-tâm trong 9 tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) chỉ có 1 sát-na-tâm xong rồi diệt, tiếp theo chính quả-tâm ấy gọi là hộ-kiếp-tâm (bhavaṅgacitta) làm phận-sự hộ-kiếp (bhavaṅgakicca) giữ gìn hộ trì kiếp chúng-sinh ấy cho đến mãn kiếp, rồi cuối cùng cũng chính quả-tâm ấy gọi là tử-tâm (cuticitta) làm phận-sự tử (chết) (cutikicca) chấm dứt kiếp-hiện-tại của chúng-sinh ấy.

 

Ví dụ: Dục-giới đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí-tuệ, không cần tác-động là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikicca) làm người tam-nhân, khi đầu thai vào lòng mẹ, chỉ có 1 sát-na-tâm xong rồi diệt, tiếp theo chính dục-giới đại-quả-tâm thứ nhất ấy gọi là hộ-kiếp-tâm (bhavaṅgcitta) làm phận-sự hộ-kiếp (bhavaṅgakicca) giữ gìn hộ trì kiếp người tam-nhân ấy cho đến mãn kiếp, rồi cuối cùng cũng chính dục-giới đại-quả-tâm thứ nhất ấy gọi là tử-tâm (cuticitta) làm phận-sự tử (chết) (cutikicca) chấm dứt kiếp-hiện-tại của người tam-nhân ấy.

 

Cho nên, mỗi chúng-sinh trong một kiếp có tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta), hộ-kiếp-tâm (bhavaṅgacitta) và tử-tâm (cuticitta) cùng một loại tâm giống nhau,([1]) chỉ có khác về thời gian bắt đầu mỗi kiếp gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) 1 sát-na-tâm tái-sinh, tiếp theo hộ-kiếp-tâm (bhavaṅgacitta) giữ gìn hộ trì kiếp chúng-sinh ấy cho đến mãn kiếp, và cuối cùng tử-tâm (cuticitta) chấm dứt kiếp-hiện-tại của chúng-sinh ấy.

 

* Trong thời-kỳ sau khi tái-sinh (pavattikāla), kiếp-hiện-tại của con người hoặc chư-thiên trong 6 cõi trời dục-giới có 8 thiện-quả vô-nhân-tâm là quả của 8 dục-giới đại-thiện-nghiệp có cơ-hội phát sinh như sau:

 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm:

 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp, nhìn thấy đối-tượng sắc tốt, đáng hài lòng.

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp, nghe đối-tượng âm thanh hay,

đáng hài lòng.

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương mùi thơm, đáng hài lòng.

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp, nếm đối-tượng vị ngon, đáng hài lòng.

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc tốt mềm mại, đáng hài lòng.

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc) tốt, đáng hài lòng.

7- Suy xét tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đối tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc) tốt, đáng hài lòng.

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của dục-giới đại-thiện-nghiệp, suy xét trong 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc) trung bình, cũng hài lòng.

 

Đó là 8 thiện-quả vô-nhân-tâm này là quả của 8 dục-giới đại-thiện-nghiệp trong 8 dục-giới đại-thiện-tâm, nếu có cơ-hội phát sinh trong kiếp-hiện-tại, trong 11 cõi dục-giới và 1 số cõi sắc-giới.

 

Mỗi thiện-quả vô-nhân-tâm này phát sinh cần phải hội đủ nhân-duyên, điều-kiện của mỗi quả-tâm này, còn tùy thuộc vào hạng chúng-sinh trong cõi giới ấy.

 

Tất cả mọi sự an-lạc của chúng-sinh trong cõi người 6 cõi trời dục-giới đều do quả của 8 dục-giới đại-thiện-nghiệp mà chính con người ấy, chư-thiên ấy đã tạo

trong kiếp-hiện-tại hoặc trong những kiếp-quá-khứ.

1 Hạng người vô-nhân là hạng người không có nhân nào trong 3 nhân: vô tham, vô sân và vô si từ khi tái-sinh đầu thai.

[1] Chúng-sinh trong kiếp quá-khứ với kiếp-hiện-tại, kiếp-hiện-tại với kiếp vị-lai có tử-tâm và tái-sinh-tâm chắc chắn hoàn toàn khác biệt nhau.

12 bất-thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời kỳ
5 sắc-giới thiện-nghiệp cho quả trong 2 thời kỳ

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *