Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí có 5 pháp

1- Saddhadāna: Bố-thí với đức-tin trong sạch

Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên phước-thiện bố-thí này sẽ cho quả báu có nhiều của cải tài sản, giàu sang, phú quý, còn có quả báu đặc biệt nhất là có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ.

2- Sakkaccadāna: Bố-thí với đại-thiện-tâm cung-kính

Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm cung-kính người thọ-thí và vật thí phát sinh một cách hợp pháp, nên phước-thiện bố-thí này sẽ cho quả báu có nhiều của cải tài sản, giàu sang, phú quý, còn có quả báu đặc biệt nhất là trong gia đình vợ chồng con cháu, những người làm công đều ngoan ngoãn vâng lời khuyên bảo dạy dỗ của mình, các bạn hữu, các thuộc hạ, phần đông những người trong xã hội nghe theo lời chỉ bảo của mình.

3- Kāladāna: Bố-thí đúng thời, đúng lúc

Bậc thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí hợp thời, đúng lúc như:

– Phước-thiện bố-thí cúng dường trong dịp lễ dâng y tắm mưa đến chư tỳ-khưu-Tăng trước khi an cư nhập hạ.

– Phước-thiện bố-thí cúng dường trong dịp lễ dâng y kathina đến chư tỳ-khưu-Tăng ra hạ.

– Phước-thiện bố-thí cúng dường đến tỳ-khưu khác vừa mới đến, tỳ-khưu sắp đi xa, tỳ-khưu bệnh, người bệnh, người đang đói khát, v.v…

Phước-thiện bố-thí hợp thời, đúng lúc này sẽ có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhất là có quả tốt, quả an-lạc từ thuở ấu-niên, thời trung-niên cho đến thời lão-niên, muốn những thứ vật dụng nào cũng được thứ vật dụng ấy như ý một cách dễ dàng, mà người khác khó mà có được, …

4- Anuggahadāna: Bố-thí với đại-thiện-tâm tế-độ người thọ-thí.

Bậc thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm tế độ người thọ-thí.

Phước-thiện bố-thí với đại-thiện-tâm tế độ người thọ-thí này sẽ có quả báu giàu sang phú quý, và đặc biệt nhất là thí-chủ hướng tâm sử dụng của cải để đem lại sự an-lạc hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày.

5- Anupahaccadāna: Phước-thiện bố-thí không làm khổ mình, không làm khổ người, khổ chúng-sinh khác.

Bậc thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí không làm khổ mình, không làm khổ người, khổ chúng-sinh khác, sẽ có quả báu giàu sang phú quý, còn có quả báu đặc biệt nhất là tất cả của cải tài sản không bị thiệt hại do lửa thiêu hủy, không bị nước ngập lụt làm hư hỏng, không bị kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không bị nhà nước tịch thu, không bị người mà mình không ưa thích thừa hưởng của cải tài sản của mình.

Đức-Phật thuyết dạy câu kệ rằng:

354-“Sabbadānaṃ dhammadānaṃ jināti.

Sabbarasaṃ dhammaraso jināti.

Sabbaratiṃ dhammarati jināti.

Taṇhakkhayo sabbadukkhaṃ jināti”(1)

Pháp thí là cao thượng hơn mọi phước-thiện bố-thí.

Pháp vị của 9 siêu-tam-giới thiện-pháp là cao thượng

hơn mọi vị ngon, hương thơm trong đời.

Pháp hỷ trong chánh-pháp là cao thượng hơn mọi sự

hoan-hỷ trong đời.

Bậc Thánh A-ra-hán đã tận diệt mọi tham-ái rồi là

thắng mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới.

 

Bài viết trích từ cuốn Phước ThiệnTỳ Khưu Hộ Pháp biên soạn. Quý vị có thể tải sách bản PDF tại đây.

 

AUDIO TOÀN BỘ CUỐN SÁCH PHƯỚC THIỆN

Đại-thiện-nghiệp khác nhau, quả khác nhau
Phước-thiện bố-thí trong Phật-giáo và ngoài Phật-giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *