Diṭṭhijukammakusala: Phước-thiện chánh-kiến – 10 điều chánh kiến

Diṭṭhijukammakusala: Phước-thiện chánh-kiến Định nghĩa Diṭṭhijukamma “Diṭṭhiyā ujukaraṇaṃ: diṭṭhijukammaṃ”. Trí-tuệ hiểu biết chính-trực bằng chánh-kiến gọi là diṭṭhijukamma. Diṭṭhijukammakusala: phước-thiện

Đọc chi tiết

Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe-pháp

Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe-pháp Định nghĩa Dhammassavana: “Dhammaṃ suṇanti etenā’ti dhammassavanaṃ.” Những người nghe chánh-pháp gọi là dhammassavana, đó là tác-ý

Đọc chi tiết