Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe-pháp

Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe-pháp Định nghĩa Dhammassavana: “Dhammaṃ suṇanti etenā’ti dhammassavanaṃ.” Những người nghe chánh-pháp gọi là dhammassavana, đó là tác-ý

Đọc chi tiết