Quả Của Ác-Nghiệp

* Quả của ác-nghiệp trong kiếp-hiện-tại

Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở (cetanācetasika) đồng sinh với 12 ác-tâm gọi là 12 ác-nghiệp có khả năng cho quả trong kiếp-hiện-tại là 7 bất-thiện-quả vô-nhân-tâm([1]) biết những đối tượng xấu, không đáng hài lòng trong kiếp-hiện-tại và những kiếp vị-lai trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla) kiếp-hiện-hữu như sau:

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác-tâm, nhìn thấy đối-tượng sắc xấu, không đáng hài lòng.

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác-tâm, nghe đối-tượng thanh dở, không đáng hài lòng.

3- Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác-tâm, ngửi đối-tượng hương mùi hôi, không đáng hài lòng.

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả ác-tâm, nếm đối-tượng vị dở, không đáng hài lòng.

5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khổ, là quả ác-tâm, xúc-giác đối-tượng xúc thô, không đáng hài lòng.

6- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả ác-tâm, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc) xấu, không đáng hài lòng.

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả của ác-tâm, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, xúc) xấu, không đáng hài lòng.

* Quả Của Ác-Nghiệp Trong Kiếp Sau

Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở (cetanācetasika) đồng sinh với 12 ác-tâm gọi là 12 ác-nghiệp có khả năng cho quả trong thời kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) và trong thời kỳ sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện hữu (pavatti-kāla) như sau:

* Paṭisandhikāla: Thời kỳ tái-sinh kiếp sau

Trong thời kỳ tái-sinh kiếp sau, 12 ác-nghiệp này, chỉ có 11 ác-nghiệp (trừ ác-nghiệp trong si-tâm hợp với phóng tâm ([2])) có khả năng chỉ cho 1 quả-tâm là suy-xét-tâm hợp với thọ xả thuộc về bất-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikicca) trong 4 cõi ác-giới là địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh.

* Nếu suy-xét-tâm hợp với thọ là quả của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng-lực thì suy-xét-tâm hợp với thọ xả này làm phận-sự tái-sinh kiếp sau, hoá-sinh trong loài ngạ quỷ hoặc loài a-su-ra, bởi vì 2 loài chúng-sinh này thường có tham-tâm thèm khát…

* Nếu suy-xét-tâm hợp với thọ là quả của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng-lực thì suy-xét-tâm hợp với thọ xả này làm phận-sự tái-sinh kiếp sau, hoá-sinh làm chúng sinh trong cõi địa-ngục, bị hành hạ đau khổ.

* Nếu suy-xét-tâm hợp với thọ là quả của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng-lực thì suy-xét-tâm hợp với thọ xả này làm phận-sự tái-sinh kiếp sau làm loài súc-sinh, bởi vì loài súc-sinh hay có tính si-mê.

* Pavattikāla:Thời kỳ sau khi đã tái-sinh.

Trong thời kỳ sau khi đã tái-sinh kiếp sau, kiếp hiện hữu, tất cả 12 ác-tâm này đều có khả năng cho quả là 7 bất thiện quả vô-nhân-tâm. Trong 7 bất-thiện-quả vô-nhân-tâm ấy, suy-xét-tâm hợp với thọ xả nào thuộc về bất-thiện-quả vô-nhân-tâm trở thành tái-sinh-tâm (paṭi-sandhicitta), rồi chính suy-xét-tâm hợp với thọ xả ấy lại trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavaṅgacitta) giữ gìn kiếp chúng sinh ấy cho đến mãn kiếp, rồi cuối cùng, cũng chính suy-xét-tâm hợp với thọ xả ấy trở thành tử-tâm (cuticitta), chấm dứt kiếp-hiện-tại của chúng sinh ấy.

Chúng sinh ấy sau khi chết, * nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ-hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì sinh làm người trong cõi người, hoặc sinh làm chư-thiên trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi ấy.

* Nếu đại-thiện-nghiệp không có cơ-hội cho quả thì ác-nghiệp lại tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi

ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh).

[1] Vô-nhân-tâm là tâm không hợp với nhân nào trong 3 ác-nhân là tham, sân, si và 3 thiện-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-si.

[2] Ác-nghiệp trong si-tâm hợp với phóng-tâm có năng lực yếu không có khả năng cho quả tái-sinh kiếp sau, nhưng có khả năng cho quả sau khi đã tái-sinh

Nghiệp nào có năng lực mạnh nhất trong 3 loại ác nghiệp: Thân, khẩu và ý?
2- Kāmāvacarakusalakamma: Dục-Giới Đại Thiện-Nghiệp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *