Dục-giới đại-thiện-nghiệp có 2 loại:

1- Dục-giới đại-thiện-nghiệp do nương nhờ nơi thân, khẩu, ý tạo 10 dục-giới đại-thiện-nghiệp:

* Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại:

 • Tránh xa sự sát-sinh
 • Tránh xa sự trộm-cắp
 • Tránh xa sự tà-dâm

* Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại:

 • Tránh xa sự nói dối
 • Tránh xa sự nói lời chia rẽ 
 • Tránh xa sự nói lời thô tục
 • Tránh xa sự nói lời vô ích

* Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại:

 • Đại-thiện-tâm không tham lam của người khác.
 • Đại-thiện-tâm không thù hận người khác.
 • Đại-thiện-tâm có chánh-kiến.

2- Dục-giới đại-thiện-nghiệp tạo 10 pháp sinh phước-thiện (puññakiriyāvatthu) có 10 phước-thiện:

 • Phước-thiện bố-thí ( Dāna kusala).
 • Phước-thiện giữ giới (Sīla kusala).
 • Phước-thiện hành thiền (Bhāvanā kusala).
 • Phước-thiện cung kính (Apaccāyana kusala).
 • Phước-thiện hỗ-trợ trong mọi việc thiện (Veyyāvacca kusala).
 • Phước-thiện hồi hướng phần phước-thiện (pattidāna kusala).
 • Phước-thiện hoan hỷ phần phước-thiện (Pattānumodanā kusala)
 • Phước-thiện nghe pháp (Dhammassavana kusala).
 • Phước-thiện thuyết pháp (Dhammadesanā kusala).
 • Phước-thiện chánh-kiến (Diṭṭhujukamma kusala).

* 10 phước-thiện được gom lại thành 3 nhóm:

 • Nhóm phước-thiện bố-thí.
 • Nhóm phước-thiện giữ giới.
 • Nhóm phước-thiện hành thiền.

1- Nhóm phước-thiện bố-thí gồm có 3 pháp:

 • Phước-thiện bố-thí.
 • Phước-thiện hồi-hướng.
 • Phước-thiện hoan-hỷ.

2- Nhóm phước-thiện giữ giới gồm có 3 pháp:

 • Phước-thiện giữ-giới.
 • Phước-thiện cung-kính.
 • Phước-thiện hỗ-trợ trong mọi việc thiện.

3- Nhóm phước-thiện hành-thiền gồm có 4 pháp:

 • Phước-thiện hành-thiền.
 • Phước-thiện nghe pháp.
 • Phước-thiện thuyết-pháp.
 • Phước-thiện chánh-kiến.

Tuy nhiên phước-thiện chánh-kiến rất cần cho cả 3 nhóm để hỗ-trợ cho mỗi phước-thiện có nhiều năng lực.

Thật ra, khi tạo phước-thiện nào, nếu có phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ thì phước-thiện ấy hợp với trí-tuệ, có đủ tam-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si), thuộc về tihetuka-kusala: tam-nhân dục-giới đại-thiện-nghiệp.

Khi tạo phước-thiện nào, nếu không có phước-thiện chánh-kiến hỗ-trợ thì phước-thiện ấy không hợp với trí-tuệ, chỉ có nhị-nhân (vô-tham và vô-sân, không có vô-si), thuộc về dvihetukakusala: nhị-nhân dục-giới đại-thiện-nghiệp.

10 đại-thiện-nghiệp phân loại theo 3 môn
Quả Của 8 Dục-Giới Đại-Thiện-Tâm

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *