Đoạn Kết

 

 * Hành-giả nào là hạng người tam-nhân (tihetuka- puggala) phàm-nhân thực-hành pháp-hành thiền-định nếu có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện- tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chắn chỉ có sắc- giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm cao nhất mới có quyền ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái- sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm cao nhất gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (paṭi- sandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên gọi là Quảng-quả-thiên (Vehapphalā) tột đỉnh trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên. Chư phạm-thiên trong tầng trời này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất, hưởng an-lạc trong tầng trời này cho đến khi hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

 4 sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả- nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho quả của sắc-giới thiện-nghiệp ấy được nữa. 

 Sau khi vị sắc-giới phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất chết, thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo quả của thiện-nghiệp của vị phạm-thiên ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

 * Hành-giả nào nếu có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện- tâm, sau khi hành-giả ấy chết, thì chắc chắn chỉ có vô- sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ tứ thiền vô-sắc-giới thiện-tâm cao nhất gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ thiện-tâm mới có quyền ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) có phi-tưởng-phi- phi-tưởng-xứ quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp làm vị phạm-thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên tột đỉnh. Chư phạm- thiên trong tầng trời vô-sắc-giới này có tuổi thọ lâu dài nhất đến 84.000 đại-kiếp trái đất, hưởng sự an-lạc trong tầng trời này. 

 Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 3 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đều trở thành vô- hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho quả của thiện-nghiệp ấy được nữa. 

 Sau khi vị vô-sắc-giới phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất chết, dục-giới thiện-nghiệp trong dục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ trong tiền-kiếp quá-khứ kể từ kiếp thứ 3 trở về trước cho quả tái-sinh kiếp sau xuống cõi thiện dục-giới (cõi người hoặc cõi trời dục-giới) thuộc về hạng tam-nhân. 

 Như vậy, tất cả chúng-sinh trong tam-giới: Cõi dục- giới có 11 cõi-giới, cõi sắc-giới có 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, cõi vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên gồm có 31 cõi-giới chỉ là nơi tạm trú trong thời gian ngắn hoặc dài của 4 loài chúng-sinh: Thai- sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh mà thôi, chắc chắn không có ai được thường trú trong cõi-giới nào nhất định cả. 

 Mỗi chúng-sinh nào dù nhỏ dù lớn sinh ra trong mỗi cõi-giới khác nhau, cũng đều do nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ, điều chắc chắn là không có định-mệnh do một ai có khả năng an bài cho mỗi chúng-sinh lớn nhỏ trong 31 cõi- giới này được. 

Pháp-hành thiền-định là pháp-hành mà hành-giả còn là hạng phàm-nhân, chưa phải là bậc Thánh-nhân, thực-hành dù có khả năng chứng đắc 5 bậc thiền sắc- giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm vẫn còn luẩn quẩn trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài không có tận cùng. 

 Bậc Tiền-bối dạy rằng: “Tất cả những vật dù to, dù nhỏ được ném lên cao trên hư không, thời gian mau hoặc chậm, những vật ấy đều phải bị rơi xuống đất cả thảy, không có vật nào đứng yên trên hư không được.” 

 Cũng như vậy, chúng-sinh nếu còn là hạng phàm- nhân trong vòng tử sinh luân-hồi trong tam-giới thì khó mà tránh khỏi sinh vào trong 4 cõi ác-giới: Địa ngục, a- su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

 Nếu chúng-sinh nào đã sinh trong 4 cõi ác-giới (địa- ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) thì chúng-sinh ấy khó có cơ hội tái-sinh kiếp sau trở lại làm người, bởi vì chúng-sinh ở trong 4 cõi ác-giới thì ác-nghiệp dễ phát sinh, còn đại-thiện-nghiệp khó phát sinh, nên cơ hội đại- thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người đó là điều rất khó. 

 Trong thời đại này, giáo-pháp của Đức-Phật Gotama đang còn hiện hữu trên thế gian, các hàng thanh-văn đệ- tử có cơ hội cố gắng tinh-tấn thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, để mong dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào, trở thành bậc Thánh-nhân thì thật diễm phúc biết dường nào! Nhưng nếu chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào thì âu cũng là cơ hội tốt để bồi bổ thêm các pháp- hạnh ba-la-mật để sớm được đầy đủ, để mong chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn trong thời vị-lai. 

Patthanā

Iminā puññakammena, sukhī bhavāma sabbadā. 

Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo, loke sattā sumaṅgalā. 

Vietnam-raṭṭhikā sabbe ca, janā pappontu sāsane. 

Vuḍḍhiṃ viruḷhivepullaṃ, patthayāmi nirantaraṃ. 

Lời cầu nguyện

 Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

 

Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo lokasmiṃ 

Ciraṃ tiṭṭhatu saddhammo Vietnamraṭṭhasmiṃ. 

 

 Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian, 

Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên Tổ-quốc Việt-Nam thân yêu. 

 

 

 

  1. 2562 / DL. 2018 

Rừng Núi Viên-Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

 

Tỳ-khưu Hộ-Pháp 

(Dhammarakkhita Bhikkhu) 

 (Aggamahāpaṇḍita) 

SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN

– Vinayapiṭakapāḷi và Vinayaṭṭhakathāpāḷi. 

– Suttantapiṭakapāḷi và Suttantaṭṭhakathāpāḷi. 

– Abhidhammapiṭakapāḷi và Abhidhammaṭṭhakathāpāḷi. 

– Bộ Visuddhimagga và Bộ Visisuddhimaggamahāṭīkā 

– Bộ Abhidhammatthasaṅgaha của Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Anuruddha. 

– Toàn bộ Mahābuddhavaṃsa của Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Vicittasārābhivaṃsa (Visiṭṭhatipiṭakadhara, Mahātipiṭakakovida, Tipiṭakadharadhammabhaṇḍāgārika). 

– Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika” của Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Saddhammajotika. 

– Các bộ sách của Ngài Đại-Trưởng-Lão Bhaddanta Ledi Sayadaw, v.v… 

– Bộ sách“Nibbānagāminipaṭipadā”của Ngài Thiền-sư Pa Auk Tawya Sayadaw, nước Myanmar, v.v…

Thông Báo Tin Vui

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahāpaṇḍita) là bộ sách gồm có 9 chương, chia ra làm 10 quyển được sắp xếp theo thứ tự từ quyển I đến quyển X. Quyển I: Tam-Bảo làm nền tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v… cho đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tìm hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ- Pháp, sẽ thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả có thể tải phần mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 

Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 

Mỗi quyển sách file ebook được trình bày có số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyển sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v… không biết ở trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 

CÙNG MỘT SOẠN GIẢ

Đã xuất bản: 

– TÌM HIỂU PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ (Tái Bản) 

– 8 SỰ TÍCH PHẬT LỰC 

– Hạnh Phúc An Lành: THIỆN ÁC 

– GƯƠNG BẬC XUẤT-GIA 

– TÌM HIỂU PHƯỚC BỐ-THÍ (Tái Bản) 

– Hạnh Phúc An Lành: HIẾU NGHĨA 

– Hạnh Phúc An Lành: NHẪN NẠI 

– Hạnh Phúc An Lành: GIÁO-PHÁP 

– Hạnh Phúc An Lành: TÂM-TỪ 

– PHÁP MÔN NIỆM ÂN-ĐỨC-PHẬT (Tái Bản) 

– Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: ĐỐI-TƯỢNG TỨ OAI-NGHI 

– CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHỔ 

– Ý NGHĨA ĐÊM RẰM THÁNG TƯ 

– BÀI KINH CHO NGƯỜI BỆNH 

– LỄ DÂNG Y KATHINA 

– ĐỨC-PHẬT VỚI CÂY ĐẠI-BỒ-ĐỀ 

– NGÔI BẢO THÁP GOTAMACETIYA 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo: 10 PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT BẬC THƯỢNG 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo: TRÍ -TUỆ SIÊU-VIỆT 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo: CẨM NANG QUY-Y TAM-BẢO 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển I: TAM-BẢO (Tái Bản) 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển II: QUY-Y TAM- BẢO (Tái Bản) 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển III: PHÁP-HÀNH-GIỚI (Tái Bản) 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển IV: NGHIỆP VÀ QUẢ CỦA NGHIỆP 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển V: PHƯỚC-THIỆN 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VI: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 1 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 2 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển VIII: PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 3 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển IX: PHÁP-HÀNH THIỀN-ĐỊNH 

– Nền-Tảng-Phật-Giáo Quyển X: PHÁP-HÀNH THIỀN-TUỆ 

– VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SỐNG 

– NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI 

– KINH CHUYỂN-PHÁP-LUÂN 

 

PHÁP HÀNH THIỀN ĐỊNH – PHẦN XV
Tìm Hiểu Phước Bố Thí - Lời Nói Đầu - Tỳ Khưu Hộ Pháp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *