Xem Các Cõi Địa Ngục

Con Sông Vetaraṇī

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đến con sông Vetaraṇī, nhìn thấy các chúa địa ngục cầm khí giới như mã tấu, gươm, búa, cây lao, cây chĩa ba, v.v…cháy đỏ rực đâm, chém các chúng sinh địa ngục ở bờ sông ấy. Các chúng sinh địa-ngục ấy chịu không nổi, rơi xuống dòng sông Vetaraṇī.

Trong dòng sông Vetaraṇī này nước nóng sôi sùng sục, có đầy những lưỡi cưa răng nhọn như mũi giáo bén nhọn, nóng cháy rực cắt các chúng sinh địa ngục ấy thành đoạn lớn nhỏ. Chúng sinh địa ngục chết rồi, liền hóa sinh trở lại kéo dài suốt thời gian lâu dài.

Các chúng sinh địa ngục này bị các lưỡi giáo nóng đỏ đâm thủng thân hình, rơi xuống nước sông Vetaraṇī đụng những lá sen sắc bén, nóng đỏ cắt thân hình chúng sinh ấy ra thành đoạn lớn nhỏ đau khổ. Chúng sinh địa ngục chết rồi, liền hóa sinh trở lại kéo dài suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn ác-nghiệp ấy.

Các chúng sinh địa ngục này chìm xuống dưới nước nóng sôi và cay, bị các lưỡi cưa sắc bén cắt đứt ra từng đoạn lớn nhỏ, chịu bao nhiêu nỗi đau khổ, chết rồi, liền hóa sinh trở lại kéo dài suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn ác-nghiệp ấy.

Các chúng sinh địa ngục này rơi xuống dưới nước nóng sôi, đôi khi trôi theo dòng nước, đôi khi trôi ngược dòng nước. Các chúa địa ngục đứng trên bờ bắn mũi tên đâm chúng sinh ấy, hoặc đâm bằng cây giáo, hoặc phóng lao đâm chúng sinh ấy…. Chúng sinh địa ngục này phải chịu bao nỗi khổ không sao kể xiết được.

Các chúa địa ngục dùng câu móc chúng sinh ấy lên nằm trên tấm sắt nóng cháy đỏ, cầm thỏi sắt nóng cháy đỏ bỏ vào miệng chúng sinh ấy….

Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúng sinh địa ngục phải chịu bao nhiêu những nỗi khổ như vậy, cảm thấy đáng kinh sợ, nên truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Các chúng sinh địa ngục trong dòng sông Vetaraṇī phải chịu bao nhiêu nỗi khổ do hành hạ như vậy. Do tiền kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh địa ngục ấy, khi còn trên cõi người, là những người có quyền lực, đánh đập, hành hạ những người yếu thế, tạo ác-nghiệp như vậy.

Những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục trong con sông Vetaraṇī này, phải chịu quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy.

Chúng Sinh Địa Ngục Bị Ăn Thịt

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các đàn chó dữ, các bầy chim, … cắn xé ăn thịt thân thể các chúng sinh địa ngục ấy.

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Các đàn chó đỏ, chó đốm to bằng con voi chạy đuổi theo cắn xé ăn thịt chúng sinh địa ngục ấy, chỉ còn bộ xương; bầy kên kên mỏ như sắt nhọn lớn bằng cỗ xe bò, bầy kên kên mổ làm vỡ nát xương, để ăn tủy xương; bầy diều hâu mỏ như sắt đáng sợ cắn xé ăn thịt chúng sinh địa ngục…

Những chúng sinh địa ngục ấy bị ăn thịt như vậy. Do tiền kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người có tính keo kiệt, bủn xỉn trong của cải của mình, không chịu làm phước thiện bố thí đến cho người khác, thường hay mắng nhiếc các Sa-môn, Bà-la-môm có giới đức trong sạch, đã tạo ác-nghiệp như vậy.

Những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị cắn xé ăn thịt, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy.

Chúng Sinh Địa Ngục Bị Hành Hạ

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh địa ngục đang bị cháy đỏ đi đạp trên tấm sắt nóng cháy rực dài 9 do-tuần, các chúa địa ngục đuổi theo kịp, đánh đôi chân các chúng sinh địa ngục ấy với cây sắt cháy đỏ rực bằng cây thốt nốt, làm cho chúng sinh địa ngục ngã quỵ, rồi đánh đập chúng sinh ấy tan xương nát thịt.

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Các chúng sinh địa ngục đang bị cháy đỏ đi đạp trên tấm sắt nóng cháy rực, và các chúa địa ngục đuổi theo đánh bằng cây sắt nóng cháy rực, làm tan xương nát thịt. Những chúng sinh địa ngục bị đánh như vậy. Do tiền kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người hay làm khổ, hành hạ, mắng chửi những người đàn ông, đàn bà vô tội có giới hạnh trong sạch, có thiện pháp.  

Những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị đánh đập tan xương nát thịt, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy.

Chúa Địa Ngục Hành Hạ Chúng Sinh Địa Ngục

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúa địa ngục đâm các chúng sinh địa ngục bằng khí giới cháy đỏ, các chúng sinh địa ngục rơi xuống hầm lửa than hồng đến eo, chúa địa ngục múc lửa than hồng đổ trên đầu của các chúng sinh địa ngục ấy. Bị thiêu nóng nên thân hình quằn quại, khóc la thảm thiết.

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Các chúng sinh địa ngục đang quằn quại, khóc la thảm thiết trong hầm than hồng đỏ rực, vì sức nóng kinh khủng ấy. Những chúng sinh địa ngục bị thiêu đốt nóng như vậy. Do tiền kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người trong ban vận động gom góp tiền bạc của các thí chủ có đức tin trong sạch, để làm đại lễ phước-thiện bố-thí cúng dường đến chư Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc để xây dựng chùa, tháp, hoặc để cứu trợ những người nghèo khổ, v.v… Nhưng các người ấy đem sử dụng số tiền bạc ấy theo ý của mình, không theo tác-ý đại-thiện-tâm trong sạch của thí chủ, hoặc lấy bớt số tiền ấy sử dụng riêng cho mình, rồi làm sổ sách giả chi tiêu vào công việc này, vào công việc kia làm hết số tiền ấy.

Những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp lừa dối ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục hầm than hồng, bị chúa địa ngục hành hạ, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy.

Địa Ngục Nồi Đồng Sôi (Lohakumbhī)

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục nắm đôi chân đưa lên, cái đầu chúc xuống ném vào địa ngục nồi đồng sôi.

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Các chúng sinh địa ngục bị chúa địa ngục nắm đôi chân ném vào địa ngục nồi đồng sôi chịu nóng thiêu như vậy. Do tiền kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người hay chê trách, mắng nhiếc chư Sa-môn, Bà-la-môn có giới hạnh trong sạch, thực-hành phạm hạnh cao thượng.

Những người ấy sau khi chết, khẩu ác-nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục, bị chúa địa ngục nắm đôi chân ném vào địa-ngục nồi-đồng-sôi, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy.

Địa Ngục Nước Đồng Sôi

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúa địa ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục đưa lên, chặt cái cổ, cái đầu còn dính ở sợi dây sắt, rồi ném thân mình chúng sinh địa ngục vào địa ngục nước đồng sôi, thì cái đầu mọc lại ngay trên cái cổ thân mình chúng sinh địa ngục ấy.

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Các chúa địa ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục đưa lên, chặt cái cổ, cái đầu còn dính ở sợi dây sắt, rồi ném thân mình chúng sinh địa ngục vào địa ngục nước đồng sôi, thì cái đầu lại mọc ngay trên cái cổ thân mình chúng sinh địa ngục ấy như vậy. Do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người làm nghề bắt chim chặt đầu, chặt cánh, làm thịt ăn, đem bán thịt cho người khác.

Những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp sát sinh ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị chúa địa ngục dùng sợi dây sắt nóng cháy đỏ cột cổ, chặt đầu, ném thân mình chúng sinh địa ngục vào địa ngục nước đồng sôi, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy.

Chúng Sinh Địa Ngục Khát Nước

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy con sông nước chảy bình thường, những chúng sinh địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi, bởi vì sức nóng của tấm sắt cháy đỏ rực, nên đi xuống con sông ấy, ngay tức thì con sông bốc lửa lên, nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy. Chúng sinh địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng được, nên nuốt trấu và lá cây cháy đỏ thay cho nước, làm cho chúng sinh địa ngục đau khổ, khóc than thảm thiết.

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Các chúng sinh địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi, nên đi xuống con sông, nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy như vậy. Do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người bán thóc trộn chung với thóc lép và trấu cho người mua, nói rằng: “Thóc này là loại thóc tốt.”

Những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp do thân, khẩu, ý bất-thiện ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị khát nước không sao chịu đựng nổi, đi xuống con sông, nước sông trở thành trấu và lá khô bốc cháy, phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy.

Chúa Địa Ngục Đâm Chúng Sinh Địa Ngục

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục bao vây xung quanh, rồi bị đâm bằng cây giáo, cây chĩa ba, bằng các thứ khí giới khác, thân hình của chúng sinh địa ngục đầy lỗ đâm đau đớn khóc la thảm thiết.

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Các chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục xung quanh, rồi đâm bằng cây giáo,…

Những chúng sinh địa ngục ấy bị đâm như vậy.Do tiền-kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người trộm cắp, chiếm đoạt của cải tài sản của người khác, hoặc lừa gạt để chiếm đoạt của cải người khác một cách bất hợp pháp, để nuôi mạng.

Những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp trộm cắp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị chúa địa ngục bao vây xung quanh, rồi bị đâm bằng cây giáo, cây chĩa ba,…chúng sinh địa ngục phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy.

Chúa Địa Ngục Chặt Chúng Sinh Địa Ngục

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục lôi lại đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ, rồi chặt ra từng đoạn.

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tátNimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Các chúng sinh địa ngục bị các chúa địa ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột cổ các chúng sinh địa ngục lôi lại đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ, rồi chặt ra từng đoạn như vậy. Do tiền kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người làm nghề giết heo, bò, gà, vịt,…để bán thịt nuôi mạng, hoặc làm nghề đánh bắt cá,…để bán cá nuôi mạng.

Những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp sát-sinh ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục, bị chúa địa ngục dùng dây cột cổ các chúng sinh địa ngục lôi lại, đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ, rồi chặt ra từng đoạn, chúng sinh địa ngục phải chịu bao nỗi quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy.

Chúng Sinh Địa Ngục Ăn Phẩn Uống Nước Tiểu

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh địa ngục ăn phẩn, uống nước tiểu.

Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Hồ nước này chứa đầy phẩn và nước tiểu dơ bẩn có mùi hôi thối tỏa ra, chúng sinh địa ngục bị đói khát không chịu nổi, nên ăn phẩn và uống nước tiểu như vậy. Do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người phản bạn, hại bạn, thường hay làm khổ người khác, chúng sinh khác.

Những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục phải chịu quả khổ đói khát không chịu nổi, nên phải ăn phẩn, uống nước tiểu dơ bẩn như vậy.

Chúng Sinh Địa Ngục Uống Máu Và Dòi

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh địa ngục uống máu và ăn con dòi.

Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Hồ nước này chứa đầy máu và dòi dơ bẩn có mùi hôi thối tỏa ra, chúng sinh địa ngục bị thiêu đốt nóng nảy, bị đói khát không chịu nổi, nên uống máu và ăn dòi dơ bẩn như vậy. Do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh-A-ra-hán.

Những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi đại-địa-ngục Avīci phải chịu quả khổ thiêu đốt suốt nhiều đại-kiếp trái đất, đến khi mãn ác-nghiệp trọng-tội ấy, mới thoát ra khỏi cõi đại-địa-ngục, rồi lại hoá sinh trong các cõi tiểu-địa-ngục khác, phải chịu quả khổ đói khát không chịu nổi, nên phải uống máu và dòi làm vật thực như vậy.

Lưỡi Của Chúng Sinh Địa Ngục Bị Lưỡi Câu Móc

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy chúa địa ngục dùng lưỡi câu móc lưỡi của những chúng sinh địa ngục lôi ra đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ, dùng câu móc móc da thịt. Chúng sinh địa ngục nằm quằn quại, đau khổ khóc la, nước miếng chảy ra.

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Những chúng sinh địa ngục ấy phải chịu khổ như vậy. Do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người có chức trọng quyền cao có phận sự đặt ra giá mua và giá bán các loài động vật và các loại thực vật, nhưng các quan ấy có tính tham lam ấy ăn hối lộ người mua, nên ép giá người bán, để cho người mua có lợi, rồi các quan ấy được chia phần lợi. Hoặc là những người có hành vi gian lận như dùng cây cân thiếu trọng lượng, v.v…

Những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục phải chịu quả khổ của ác-nghiệp của họ như vậy.

Chúng Sinh Trong Địa Ngục HầmThan Hồng

* Người Nam Phạm Giới Tà-Dâm

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy địa ngục hầm than hồng to lớn, các chúa địa ngục nắm đôi chân các chúng sinh địa ngục ném vào địa ngục hầm than hồng, rồi dùng các loại khí giới đâm các chúng sinh địa ngục ấy.

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Những chúng sinh trong địa ngục hầm than hồng bị đâm như vậy. Do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người nam lấy vợ của người khác, hoặc con gái của người khác giữ gìn, phạm giới tà-dâm.

Những người ấy sau khi chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy cho quả hóa sinh làm những chúng sinh cõi địa ngục bị chúa địa ngục nắm đôi chân đưa lên, cái đầu chúc xuống ném vào địa ngục hầm than hồng, rồi dùng các loại khí giới đâm vào thân hình các chúng sinh địa ngục ấy như vậy.

* Người Nữ Phạm Giới Tà Dâm

Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các nữ chúng sinh địa ngục có thân hình đáng kinh sợ, bị lở loét toàn thân, ruồi lằng bâu quanh mình, dính đầy máu và mủ, bị lún sâu dưới đất đến eo, đứng khóc than thảm thiết, hòn núi lửa cháy đỏ lăn đến từ 4 hướng đến đè bẹp các nữ chúng sinh địa ngục ấy.

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua Bồ Tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Các nữ chúng sinh địa ngục chịu bao cảnh khổ như vậy. Do tiền kiếp của nữ chúng sinh địa ngục đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các nữ chúng sinh địa ngục ấy, khi còn trên cõi người, là những người con gái gia đình giàu sang phú quý, khi cô đã có chồng rồi, còn quan hệ lén lút với người đàn ông khác, vì say mê trong tình dục, phạm giới tà-dâm.

Những người vợ ấy sau khi chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy cho quả hóa sinh làm những nữ chúng sinh địa ngục phải chịu quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm ấy như vậy.

Những Địa Ngục Của Những Chúng Sinh Tà Kiến

Vị thiên-nam Mātali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng sinh trong cõi địa ngục có hình dáng cao, thấp, nhỏ, lớn khác nhau, có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm,

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mātali rằng:

– Này thiên-nam Mātali! Các chúng sinh ở trong địa ngục như vậy. Do tiền kiếp của các chúng sinh ấy đã tạo ác-nghiệp như thế nào?

Vị thiên-nam Mātali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác-nghiệp của các chúng sinh địa ngục ấy, nên tâu rằng:

– Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền kiếp của các chúng sinh ở trong địa ngục ấy, khi còn trên cõi người, là người có tà kiến thấy sai, không tin nghiệp và quả của nghiệp như sau:

– Làm phước thiện bố thí không có quả,

– Cúng dường không có quả,

– Lễ bái, thỉnh mời …không có quả,

– Làm thiện nghiệp không có quả thiện, làm ác-nghiệp không có quả ác, v.v….

Những người có tà kiến như vậy, nên đã tạo mọi ác-nghiệp. sau khi họ chết, ác-nghiệp tà kiến cho quả tái sinh kiếp sau có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm bị thiêu đốt trong cõi địa ngục như vậy.

Quả Khổ Của Ác-Nghiệp, Quả An Lạc Của Đại-Thiện-Nghiệp
Đức Vua Trời Sakka suy xét

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *