Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 21 – Tịnh-hảo tâm-sở: Vô-lượng tâm-sở & Tuệ-chủ tâm-sở

III.3- Appamaññācetasika: Vô-lượng tâm-sở là tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 3 đệ-nhất-thiền sắc-giới thiện-tâm, 3 đệ-nhị-thiền sắc-giới thiện-tâm,

Đọc chi tiết

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 27 – Phân loại đại-thiện-nghiệp

Phân loại đại-thiện-nghiệp theo ukkaṭṭhakusalakamma và omakakusalakamma Phân loại tihetukakusalakamma và dvihetuka-kusalakamma theo ukkaṭṭhakusalakamma và omakakusalakamma có 4 bậc như

Đọc chi tiết

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 29 – Quả an-lạc của thiện-nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận

* Quả an-lạc của thiện-nghiệp ảnh hưởng đến những người thân cận Tích Ngài Trưởng-lão Sīvali được tóm lược như

Đọc chi tiết

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 37 – Cõi thiện dục-giới: Cõi người

II-Kāmasugatibhūmi: Cõi Thiện-Dục-Giới Cõi thiện-dục-giới gồm có 7 cõi: 1- Manussabhūmi: Cõi người. 2- Catumahārājikābhūmi: Cõi Tứ-đại-thiên-Vương. 3- Tavatiṃsābhūmi: Cõi

Đọc chi tiết

Vi Diệu Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống – Chương 40 – Cõi trời Dạ-ma-thiên, Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên, Cõi trời Hóa-lạc-thiên, Cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên

II.2.3- Yāmābhūmi: Cõi trời Dạ-ma-thiên Cõi trời Dạ-ma-thiên là cõi trời thứ ba nằm ở trên hư không cao cách

Đọc chi tiết