10 ác nghiệp theo 3 môn: Ý ác nghiệp – Ba ý ác-nghiệp là nhân sinh các loại ác nghiệp

Ba ý ác-nghiệp là nhân sinh các loại ác-nghiệp

Ba ý ác-nghiệp là ác-nghiệp tham lam của cải, tài sản của người khác, ác-nghiệp thù hận người khác và ác-nghiệp tà-kiến là nhân khiến tạo thân ác-nghiệp, tạo khẩu ác-nghiệp, tạo ý ác-nghiệp.

* Ý ác-nghiệp tham lam tài sản của người khác là nhân khiến tạo ác-nghiệp như sau:

– Thân hành ác, tạo thân ác-nghiệp như: ác-nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp tà-dâm.

– Khẩu hành ác, tạo khẩu ác-nghiệp như: ác-nghiệp nói dối, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời vô ích.

– Ý hành ác tạo ác-nghiệp tà-kiến.

* Ý ác-nghiệp thù hận người khác là nhân khiến tạo ác-nghiệp như sau:

– Thân hành ác, tạo thân ác-nghiệp như: ác-nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp trộm-cắp.

– Khẩu hành ác, tạo khẩu ác-nghiệp như: ác-nghiệp nói dối, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời thô tục, ác-nghiệp nói lời vô ích.

* Ý ác-nghiệp tà-kiến thấy sai chấp lầm là nhân khiến cho thân hành ác tạo 3 loại thân ác-nghiệp, khiến cho khẩu hành ác tạo 4 loại khẩu ác-nghiệp, khiến cho ý hành ác tạo 3 loại ý ác-nghiệp.

10 ác nghiệp theo 3 môn: Ý ác nghiệp - Tà Kiến
Giải thích nguồn gốc phát sinh mỗi ác nghiệp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *