Trường-Hợp Đặc Biệt Chư Bậc Thánh-Nhân

Nếu bậc Thánh-Nhập-lưu, bậc Thánh-Nhất-lai đã chứng-đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào trong 4 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm là đệ nhất thiền sắc-giới thiện-tâm cho đến đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm, hai bậc Thánh-nhân ấy sau khi chết thì chắc chắn bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp ấy cho quả là bậc thiền sắc-giới quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới tương xứng với bậc thiền quả-tâm ấy, ngoại trừ tầng trời Vô-tưởng-thiên5 tầng trời sắc-giới Tịnh-cư-thiên, bởi vì 5 tầng trời Tịnh-cư-thiên ấy dành riêng cho bậc Thánh-Bất-lai đã chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm có năng lực đặc biệt của 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ.

Hai bậc Thánh-nhân ấy sau khi đã tái-sinh kiếp-hiện-hữu trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, hai bậc Thánh-nhân ấy sẽ trở thành bậc Thánh-A-ra-hán tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, tại tầng trời ấy.

Nếu hai bậc Thánh-nhân ấy chưa trở thành bậc Thánh

A-ra-hán, đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời ấy thì không tái-sinh kiếp sau trở lại cõi thiện-dục-giới, mà chỉ tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời cao hơn theo tuần tự mà thôi, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh-A-ra-hán trên tầng trời Quảng-quả-thiên (Vehapphala), rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới.

* Nếu bậc Thánh-Nhập-lưu, bậc Thánh-Nhất-lai nào đã chứng đắc bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm nào, thì hai bậc Thánh ấy sau khi chết, chắc chắn bậc thiền vô-sắc-giới thiện-nghiệp ấy cho quả là bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm ấy gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời vô-sắc-giới tương xứng với bậc thiền vô-sắc-giới quả-tâm ấy, rồi sẽ trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, tịch diệt Niết-bàn, tại cõi trời vô-sắc-giới ấy.

* Bậc Thánh-Bất-lai nào chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm, nếu 1 trong 5 pháp-chủ (tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ) có năng lực bậc thượng, thì bậc Thánh-Bất-lai ấy sau khi chết, chắc chắn đệ tứ thiền sắc-giới thiện-nghiệp cho quả là đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên 1 trong tầng trời Tịnh-cư-thiên (Suddhavāsa) tương xứng với năng lực của pháp-chủ ấy, rồi sẽ trở thành bậc Thánh-A-ra-hán tại tầng trời ấy, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, tại tầng trời ấy.

Nếu bậc Thánh-Bất-lai ấy chưa trở thành bậc Thánh-A-ra-hán thì sau khi chết, chắc chắn phải tái-sinh (hoá-sinh) kiếp-kế-tiếp trên tầng trời cao hơn theo tuần tự đến tầng trời Sắc-cứu-cánh-thiên (Akaniṭṭha), chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh-A-ra-hán trên tầng trời ấy, rồi sẽ

tịch diệt Niết-bàn, tại tầng trời ấy.

* Bậc Thánh-Bất-lai đã sinh trên cõi Tịnh-cư-thiên (Suddhavāsa) rồi có 4 điều chắc chắn là

1- Bậc Thánh-Bất-lai đã sinh 1 trong 5 tầng trời Tịnh-cư-thiên rồi, sẽ không tái-sinh kiếp sau trong tầng sắc-giới nào khác, và 4 cõi vô-sắc-giới.

2- Không tái-sinh kiếp-kế-tiếp trở lại tầng trời cũ.

3- Sau khi chết tại tầng trời ấy, không tái-sinh kiếp-kế-tiếp trong tầng trời thấp hơn, mà chỉ tái-sinh kiếp-kế-tiếp trong tầng trời cao hơn mà thôi.

4- Bậc Thánh-Bất-lai sẽ trở thành bậc Thánh-A-ra-hán tại tầng trời trong cõi Tịnh-cư-thiên (Suddhavāsa).

* Bậc Thánh-Bất-lai nào chứng đắc đệ tứ thiền sắc-giới thiện-tâm nếu có năng lực của 5 pháp-chủ bậc hạ hoặc bậc trung thì bậc Thánh-Bất-lai ấy sau khi chết, chắc chắn đệ tứ thiền sắc-giới thiện-nghiệp cho quả là đệ tứ thiền sắc-giới quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paṭi-sandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời Quảng-quả-thiên (Vehapphala), chắc chắn bậc Thánh-Bất-lai ấy sẽ trở thành bậc Thánh-A-ra-hán tại tầng trời Quảng-quả-thiên ấy, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời Quảng-quả-thiên ấy.

* Bậc Thánh-Bất-lai chắc chắn tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên các tầng trời sắc-giới, ngoại trừ tầng trời Vô-tưởng-thiên (Asaññasatta) mà thôi.

Thật vậy, trường-hợp bậc Thánh-Bất-lai thuộc về bậc Thánh-nhân Sukkhavipassaka:bậc Thánh-Bất-lai không chứng đắc bậc thiền sắc-giới, nhưng đến khi gần chết bất kỳ trường-hợp nào, chắc chắn một bậc thiền sắc-giới nào phát sinh, do năng lực của thiền-định, bởi vì bậc Thánh-Bất-lai đã diệt-đoạn-tuyệt được kāmacchanda nivaraṇa: tham-dục trong 5 đối-tượng dục: sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục không còn nữa, không có pháp nghịch với thiền-định, cho nên bậc thiền sắc-giới thiện-tâm dễ dàng phát sinh ngay tức thì đối với bậc Thánh-Bất-lai. Bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào phát sinh đối với bậc Thánh-Bất-lai nào thì bậc Thánh-Bất-lai ấy sau khi chết, chắc chắn bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp ấy cho quả là bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, tương xứng với bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy.

* Bậc Thánh-Bất-lai nào thực-hành pháp-hành thiền-định, đã chứng đắc bậc thiền sắc-giới thiện-tâm nào. Bậc Thánh-Bất-lai ấy sau khi chết, chắc chắn bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp ấy cho quả là bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhicitta) làm phận

sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, tương xứng với bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy.

* Chư-thiên nào cõi trời dục-giới, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe thuyết-pháp, sau khi nghe chánh-pháp, rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng-ngộ chân-lý tứ-Thánh-đế, chứng đắc từ Nhập-lưu-Thánh-đạo, Nhập-lưu-Thánh-quả, Niêt-bàn, cho đến Bất-lai-Thánh-đạo, Bất-lai-Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-Bất-lai đã diệt-đoạn-tuyệt được kāmarāgānusaya: ái-dục ngấm-ngầm trong tâm, khi trở về cõi trời dục-giới, vị chư-thiên ấy suy xét thấy cõi trời dục-giới không thích hợp với mình, nên phát nguyện chuyển kiếp (chết) tại cõi trời dục-giới, bậc thiền sắc-giới thiện-tâm phát sinh, vị chư-thiên Thánh-Bất-lai sau khi chết, bậc thiền sắc-giới thiện-nghiệp cho quả là bậc thiền sắc-giới quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (paṭisandhi-citta) làm phận-sự tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên cõi trời sắc-giới phạm-thiên, tương xứng với bậc thiền sắc-giới quả-tâm ấy.

Cho nên, bậc Thánh-Bất-lai sau khi chết, vĩnh viễn không còn tái-sinh kiếp-kế-tiếp trở lại trong 7 cõi thiện-dục-giới, mà chỉ tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên cõi trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi.

Nghiệp nào không cho quả tái-sinh kiếp sau?
Thiện-nghiệp thần-thông (Abhiññākusala)

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *