Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, liền cho quả là 4 Thánh-quả-tâm tương xứng không chờ thời gian, không cho quả tái-sinh kiếp sau, mà trái lại làm giảm kiếp tái-sinh kiếp sau theo năng lực của mỗi bậc Thánh-nhân như sau:

 • Nhập-lưu-Thánh-đạo-tâm liền cho quả là Nhập-lưu-Thánh-quả-tâm, trở thành bậc Thánh-Nhập-lưu.
 • Nhất-lai-Thánh-đạo-tâm liền cho quả là Nhất-lai-Thánh-quả-tâm, trở thành bậc Thánh-Nhất-lai.
 • Bất-lai-Thánh-đạo-tâm liền cho quả là Bất-lai-Thánh-quả-tâm, trở thành bậc Thánh-Bất-lai.
 • A-ra-hán-Thánh-đạo-tâm liền cho quả là A-ra-hán-Thánh-quả-tâm, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán.

1- Bậc Thánh-Nhập-lưu (Sotāpanna) là bậc Thánh-nhân thứ nhất đã diệt-đoạn-tuyệt được 2 loại phiền-não là tà-kiến (diṭṭhi) và hoài-nghi (vicikicchā), nên bậc Thánh-Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới mà thôi.

* Bậc Thánh-Nhập-lưu có 3 hạng:

 • Sattakkhattuparamasotāpanna: Bậc Thánh-Nhập-lưu có 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ bậc hạ, nên chỉ còn tái-sinh kiếp sau nhiều nhất 7 kiếp nữa trong cõi thiện-dục-giới mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh-Nhập-lưu chắc chắn sẽ chứng đắc A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới.
 • Kolaṃkolasotāpanna: Bậc Thánh-Nhập-lưu có 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ bậc trung, nên chỉ còn tái-sinh kiếp sau từ 2 kiếp, hoặc 3 kiếp, cho đến 6 kiếp trong cõi thiện-dục-giới mà thôi. Bậc Thánh-Nhập-lưu chắc chắn sẽ chứng đắc A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới.
 • Ekabījīsotāpanna:Bậc Thánh-Nhập-lưu có 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ bậc thưọng, nên chỉ còn tái-sinh kiếp sau 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy chắc chắn sẽ chứng đắc A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới.

2- Bậc Thánh-Nhất-lai (Sakadāgāmī) là bậc Thánh-nhân thứ nhì đã diệt-đoạn-tuyệt được 1 loại phiền-não sân (dosa) loại thô (chưa diệt được sân loại vi tế), nên bậc Thánh-Nhất-lai, chỉ còn tái-sinh kiếp sau 1 kiếp nữa trong cõi thiện-giới mà thôi. Trong kiếp ấy chắc chắn sẽ chứng đắc A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới.

3- Bậc Thánh-Bất-lai (Sakadāgāmī) là bậc Thánh-nhân thứ ba đã diệt-đoạn-tuyệt được 1 loại phiền-não sân (dosa) loại vi tế, nên bậc Thánh-Bất-lai không còn tái-sinh trở lại cõi dục-giới, mà chỉ còn tái-sinh kiếp-kế-tiếp trên cõi trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi.

* Bậc Thánh-Bất-lai có 5 hạng:

 • Antarāparinibbāyī: Bậc Thánh-Bất-lai sẽ chứng đắc A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán chưa đến một nửa (½ ) tuổi thọ của cõi sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi tại cõi trời ấy.
 • Upahaccaparinibbāyī: Bậc Thánh-Bất-lai sẽ chứng đắc A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán đến một nửa (½ ) tuổi thọ của cõi sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi tại cõi trời ấy.
 • Asaṅkhāraparinibbāyī: Bậc Thánh-Bất-lai không cần tinh-tấn nhiều cũng sẽ chứng đắc A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi tại cõi trời ấy.
 • Saṅkhāraparinibbāyī: Bậc Thánh-Bất-lai cần phải tinh-tấn nhiều mới chứng đắc A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi tại cõi trời ấy.
 • Uddhaṃsoto Akaniṭṭhagāmī: BậcThánh-Bất-lai khi hết tuổi thọ tầng trời thấp, tuần tự tái-sinh kiếp-kế-tiếp lên tầng trời cao, cho đến tầng trời tột đỉnh là Akaniṭṭha, sẽ chứng đắc A-ra-hán-Thánh-đạo, A-ra-hán-Thánh-quả và Niết-bàn, diệt-đoạn-tuyệt được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi tại cõi trời ấy.

4- Bậc Thánh-A-ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ tư cao-thượng nhất trong Phật-giáo, đã diệt-đoạn-tuyệt được 7 loại phiền-não còn lại là tham (lobha), si (moha), ngã-mạn (māna), buồn-chán (thīna), phóng-tâm (uddhacca), không biết hổ-thẹn tội-lỗi (ahika), không biết

ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) không còn dư sót, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành bậc Thánh-A-ra-hán, nên ngay kiếp-hiện-tại bậc Thánh-A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới.

Chư Phạm-Thiên Tử Sinh Luân-Hồi
Trường-Hợp Đặc Biệt Chư Bậc Thánh-Nhân

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *