1- Akusalakamma: Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp)

Đức-Phật dạy: “Cetanā’haṃ bhikkhave kammaṃ vadāmi, cetayitvā kammaṃ karoti kāyena vācāya manasā”(1).

– Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ý, rồi mới tạo nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Vì vậy, Như-lai dạy “tác-ý giới gọi là nghiệp.”

Vậy, tác-ý tâm-sở (cetanācetasika) gọi là nghiệp (kamma). Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm (12 ác-tâm) tính theo bất-thiện-tâm có 12 bất-thiện-nghiệp (12 ác-nghiệp).

Bất-Thiện-Tâm Hoặc Ác-Tâm

Bất-thiện-tâm (Akusalacitta) có 12 tâm chia ra 3 loại:

Lobhacitta: Tham-tâm có 8 tâm.

Dosacitta: Sân-tâm có 2 tâm.

Mohacitta: Si-tâm có 2 tâm:

 

1- Lobhacitta: Tham-tâm có 8 tâm:

1- Somanassasahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ. ham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với
tà-kiến, không cần tác-động.

 2- Somanassasahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ. Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với
tà-kiến, cần tác-động.

 3- Somanassasahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ. Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà-kiến, không cần tác-động.

4- Somanassasahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ. Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với tà-kiến, cần tác-động.

5- Upekkhāsahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ. Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với
tà-kiến, không cần tác-động.

6- Upekkhāsahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ  sasaṅkhārikaṃ. Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với
tà-kiến, cần tác-động.    

 7- Upekkhāsahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ. Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, không hợp với tà-kiến, không cần tác-động.    

 8- Upekkhāsahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ. Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không
hợp với tà-kiến, cần tác-động.([1])    

2- Dosacitta: Sân-tâm có 2 tâm:

1- Domanassasahagataṃ paṭighasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ. Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, không cần tác-động.

 2- Domanassasahagataṃ paṭighasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ. Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, cần tác-động.

3- Mohacitta: Si-tâm có 2 tâm:

1- Upekkhāsahagataṃ vicikicchāsampayuttaṃ. Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài-nghi.

2- Upekkhāsahagataṃ uddhaccasampayuttaṃ. Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng-tâm.

 

Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) được tạo với 8 tham-tâm, 2 sân-tâm, 2 si-tâm do nương nhờ nơi thân-môn, khẩu-môn, ý-môn. Do đó, bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) có 3 loại.

1- Ác-nghiệp được phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn gọi là thân-ác-nghiệp.

2- Ác-nghiệp được phát sinh do nương nhờ nơi khẩu-môn gọi là khẩu-ác-nghiệp.

3- Ác-nghiệp được phát sinh do nương nhờ nơi ý-môn gọi là ý-ác-nghiệp.

 

10 loại ác-nghiệp theo 3 môn

Ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi 3 môn tạo 10 ác-nghiệp như sau:

1- Thân-ác-nghiệp là ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân-môn tạo 3 ác-nghiệp bằng thân:

– Ác-nghiệp sát-sinh.

– Ác-nghiệp trộm-cắp.

– Ác-nghiệp tà-dâm.

3 thân-ác-nghiệp này còn gọi là 3 thân-hành-ác (kāyaduccarita).

2- Khẩu-ác-nghiệp là ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi khẩu-môn tạo 4 ác-nghiệp bằng khẩu:

– Ác-nghiệp nói dối.

– Ác-nghiệp nói lời chia rẽ.

– Ác-nghiệp nói lời thô tục.

– Ác-nghiệp nói lời vô ích.

4 khẩu-ác-nghiệp này còn gọi là 4 khẩu-nói-ác (vacī-duccarita).

3- Ý-ác-nghiệp là ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi ý-môn tạo 3 ác-nghiệp bằng ý:

– Ác-nghiệp tham lam tài sản của người khác.

– Ác-nghiệp thù hận người khác.

– Ác-nghiệp tà-kiến thấy sai chấp lầm.

3 ý-ác-nghiệp này còn gọi là 3 ý-nghĩ-ác (mano-duccarita).

Trong 3 loại ác-nghiệp này “ý ác-nghiệp có năng-lực mạnh hơn thân ác-nghiệp khẩu ác-nghiệp.”

(1) Aṅg. chakkanipāta, kinh Nibbedhikasutta

[1] Xem phần giảng giải trong quyển “Vi-diệu-pháp hiện-thực trong cuộc sống” 8 tham-tâm trang 14, 2 sân-tâm trang, 43, 2 si-tâm trang 51, cùng soạn giả.

IV. Pākaṭṭhānacatukka: 4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Cõi Giới
10 ác nghiệp theo 3 môn: Thân ác-nghiệp - Sát Sinh

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *