Lễ Dâng Y Kathina – Mục Lục & Lời Giới Thiệu – Tỳ Khưu Hộ Pháp

PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

THERAVĀDA PHẬT LỊCH 2550

LỄ DÂNG Y KATHINA

Soạn giả: Tỳ khưu Hộ Pháp Dhammarakkhita Bhikkhu

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa

Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức A-ra-hán, Đức Chánh Đẳng Giác ấy.

* * * * *

 

Đọc cuốn Lễ Dâng Y Kathina bản PDF

 

Lời Nói Đầu Lần Thứ Nhì

Năm 2006 Phật lịch 2550, lễ dâng y kathina tại Tổ đình Bửu Long, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh do gia đình cô Thái Thị Ngọc Dung, pháp danh: Trí Đăng làm chủ lễ; và tại Thiền viện Viên Không, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do gia đình cô tu nữ Hoàng Thị Nga, pháp danh: Vô Niệm làm chủ lễ. Cả 2 thí chủ chính này có tác ý thiện tâm muốn ấn hành quyển “Lễ dâng y kathina” này để làm món quà Pháp Bảo kính dâng đến chư tỳ khưu Tăng và kính biếu đến tất cả các bà con, bạn bè đồng thí chủ trong buổi lễ dâng y kathina tại Tổ đình Bửu Long và Thiền viện Viên Không.

Những thí chủ làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa vừa là một phước thiện vô lượng và rất hy hữu; lại còn thêm phần bố thí Pháp Bảo cao quý hơn các loại bố thí khác, cho nên bần sư vô cùng hoan hỷ cố gắng biên soạn lại quyển Dâng Y Kathina năm 2005, Phật lịch 2549 tại Thiền viện Viên Không.

Lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng sau khi đã an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa là một truyền thống từ khi Đức Phật còn trên thế gian và tiếp tục hàng năm trên các nước Phật giáo Nguyên Thủy Theravada cho đến ngày nay. Phước thiện của lễ dâng y kathina này rất lớn lao, vô lượng và hy hữu. Để thành tựu được lễ dâng y kathina, người thí chủ cần phải có sự hiểu biết về tấm y gọi là “y kathina” và nghi thức làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng. Về phần chư tỳ khưu Tăng cũng phải có sự hiểu biết nghi thức làm lễ thọ y kathina của chư Tăng. Do đó, quyển sách “Lễ Dâng Y Kathina” này có thể giúp cho các thí chủ và chư tỳ khưu về công việc dâng y kathina và thọ y kathina cho được thành tựu, để cho những thí chủ có được phước thiện vô lượng, đồng thời để cho chư tỳ khưu Tăng có quả báu của lễ thọ y kathina được trọn vẹn.

1- Gia đình cô Thái Thị Ngọc Dung, pháp danh: Trí Đăng là người thí chủ chính làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng tại ngôi chùa Tổ Bửu Long. Do nhờ phần phước thiện thanh cao này hộ trì cho toàn thể gia đình bà con thân bằng quyến thuộc của Cô Thái Thị Ngọc Dung, nhất là Trần Trung Kính, Trần Thảo Mai, Mickey, Thompson, Billy Trần v.v… Cầu xin tất cả quý vị hoan hỷ phần phước thiện thanh cao này để cho thân tâm thường được an lạc, mọi công việc trong đời được thành tựu như ý, nhất là tiến hóa trong mọi thiện pháp, để tạo duyên lành trên con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Và xin hồi hướng phần phước thiện thanh cao này đến thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, nhất là thân phụ là ông Đào Văn Trà và thân mẫu là bà Thái Thị Em, pháp danh: Chiếu Nguyên v.v… Cầu mong tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện thanh cao này để giải thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.

2- Gia đình cô tu nữ Hoàng Thị Nga, pháp danh: Vô Niệm là người thí chủ chính làm lễ dâng y kathina đến chư Tỳ khưu Tăng tại ngôi Thiền viện Viên Không. Do nhờ phần phước thiện thanh cao này hộ trì cho toàn thể gia đình bà con thân bằng quyến thuộc của cô tu nữ Hoàng Thị Nga, nhất là Hoàng Văn Nút, Hoàng Minh Thái, Hoàng Thị Bạch Vân v.v… Cầu xin tất cả quý vị hoan hỷ phần phước thiện thanh cao này để cho thân tâm thường được an lạc, mọi công việc trong đời được thành tựu như ý, nhất là tiến hóa trong mọi thiện pháp, để tạo duyên lành trên con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Và xin hồi hướng phần phước thiện thanh cao này đến thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, nhất là ông Hoàng Văn Tính và bà Nguyễn Thị Nhung, ông Trịnh Văn Lùng và bà Đoàn Thị Nhớn v.v… Cầu mong tất cả quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện thanh cao này để giải thoát mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài.

Mùa an cư nhập hạ PL.2550 Rừng núi Viên Không,

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

page8image1141133808

 

 

Lời Nói Đầu

Rừng núi Viên Không năm nay (PL.2549), một lần nữa, người thí chủ là cô Dhammanandā cùng thân quyến, bạn hữu xin làm Lễ Dâng Y Kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt ba tháng mùa mưa tại rừng núi Viên Không này.

Lần này, cô Dhammanandā có lời thỉnh cầu bần sự biên soạn một quyển sách nhỏ giảng giải về tầm quan trọng của Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng.

Nhân dịp này, bần sư xét thấy rằng: Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng là một truyền thống của Phật Giáo từ thời quá khứ xa xưa cho đến thời hiện tại này, đã trải qua từ các thế hệ người xưa mãi cho đến thế hệ của chúng ta bây giờ, và trở thành một truyền thống hàng năm trong các nước Phật giáo Nguyên Thủy Theravāda. Do đó bần sư đã cố gắng sưu tầm từ Tam Tạng Pāḷi và Chủ Giải để biên soạn thành cuốn sách nhỏ này, để cống hiến cho quý vị độc giả muốn tìm hiểu về Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng:

– Xuất xứ của Lễ Dâng Y Kathina.

– Tính chất đặc biệt của Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng.

– Nghi thức làm Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng.

– Nghi thức chư tỳ khưu Tăng thọ y Kathina.

– Phước thiện Lễ Dâng Y Kathina và quả báu của phước thiện ấy, v.v…

Đó là những vấn đề mà quý độc giả sẽ được hiểu biết một phần nào qua cuốn sách nhỏ này.

Thật ra, Lễ Dâng Y Kathina đến chư Tăng là một trong những pháp rộng lớn có nhiều chi tiết nên biết, song quyển sách nhỏ này không thể nào đầy đủ được. Vả lại khả năng bần sư cũng có hạn, bần sư cố gắng sưu tầm được bao nhiêu, xin cống hiến đến quý vị độc giả bấy nhiêu.

Quý vị độc giả là bậc thiện trí, xem thấy có điều gì sơ sót, thậm chí có chỗ nào sai, kính xin quý vị từ bi chỉ giáo cho bần sư biết, bần sư kính cẩn tiếp thu những lời chỉ giáo ấy để sửa chữa lại cho đúng.

Bần sư chân thành biết ơn quý vị.

Mùa an cư nhập hạ PL.2549 Rừng núi Viên Không,

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu)

 

page9image1144218352

 

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU LẦN THỨ NHÌ LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC

Xuất xứ của lễ dâng y kathina………………………..1

Đức phật cho phép chư tăng thọ y kathina ……..4

– Đức Phật Gotama cho phép tỳ khưu Tăng được thọ y kathina từ thời gian nào?…6

Y kathina không thành tựu và thành tựu………..6

– Lễ thọ y kathina không thành tựu ………………….7

– Lễ thọ y kathina được thành tựu ……………………9

Lễ dâng y kathina thời xưa và thời nay…………11

– Tấm y kathina như thế nào?………………………..13

– Kathina nghĩa là gì? …………………………………..15

– Tấm y kathina là tấm y nào? ……………………….15

Tấm y thường dùng và tấm y kathina …………..16

Thời gian dâng y thường dùng và dâng y kathina…………18

Chỗ ở dâng y thường dùng và dâng y kathina…………19

Cách dâng y thường dùng và dâng y kathina ..19

– Dâng đến cá nhân có 14 trường hợp …………….20

– Dâng đến chư Tăng có 7 trường hợp ……………21

Người thí chủ – người thọ thí ………………………..2

– Quả báu của paṭipuggalikadāna …………………..24

– Quả báu của saṃghikadāna…………………………25

Quả báu của lễ dâng y thường dùng và lễ dâng y kathina………..26

1- Quả báu của lễ dâng y thường dùng……………26

– Tích Uppalavaṇṇattherī…………………………….27

– Tích ông Bà la môn Cūḷekasāṭaka ……………..32

– 8 quả báu của phước thiện bố thí vải (tích Ngài Đại Trưởng Lão Pilindavaccha)….41

2- Quả báu của lễ dâng y kathina ………………….47

Nhận xét về phước thiện và quả báu của lễ dâng y kathina…51

Bố thí của bậc thiện trí…………………………………53

Phần nghi lễ dâng y kathina của thí chủ ……….58

– Tổ chức lễ dâng y kathina …………………………..58

– Nghi thức – Lời cảm tưởng………………………….58

– Lời dâng y kathina……………………………………..60

– Phát nguyện – Hồi hướng ……………………………62

Phần nghi thức lễ thọ y kathina của chư Tăng 64

  • Tuyển chọn tỳ khưu xứng đáng làm lễ thọ y kathina………65
  • 8 Chi pháp ………………………………………………..66
  • Phần giải thích 8 chi pháp…………………………..68

1- Biết công việc ban đầu như đo, cắt, may y ..68

2- Biết cách xả tấm y cũ của mình ……………….68

3-  Biết cách nguyện tấm y mới của chư Tăng..69

4-  Biết cách làm lễ thọ y kathina của chư Tăng ……….70

5-  Biết 8 trường hợp mất quả báu của lễ Kathina…….71

6-  Biết 2 cách gắn bó………………………………….75

7-  Biết cách tụng Ñattidutiyakammavācā xả y kathina cũ……..77

8-  Biết rõ 5 quả báu của kathina…………………..82

5 quả báu của lễ kathina như thế nào? ………83

Nhận xét về quả báu của lễ thọ y kathina ……93

Nghi lễ trao y kathina của chư tăng………………96

1- Apalokanakamma: việc tường trình……………96

2- Giới thiệu vị tỳ khưu thọ y kathina …………….97

3- Hành tăng sự trao y kathina ………………………98

4- Nghi thức làm lễ thọ y kathina…………………100

5- Nghi lễ anumodanā (hoan hỷ) ………………….102

Nhận xét về lễ dâng y kathina……………………..105

Những điều nên biết về lễ dâng y kathina ……..111

Tôn trọng tấm y kathina như thế nào?…………112

ĐOẠN KẾT LỄ DÂNG Y KATHINA

 

Đọc cuốn Lễ Dâng Y Kathina bản PDF

Sự Tích Phật Lực - Phần Phụ Lục - Quả Của Nghiệp
Xuất Xứ Lễ Dâng Y Kathina

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *