Chánh-pháp 37 pháp chứng đắc Thánh-đạo 

Khi ấy, Đức-Phật ngự đến giảng đường Upaṭṭhāna, ngồi trên pháp tòa cao quý rồi truyền dạy chư tỳ-khưu-Tăng rằng: 

– Này chư tỳ-khưu! Chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn; các con nên học hỏi, hiểu biết rõ, rồi nên thực-hành, thường thực-hành chánh-pháp ấy; để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn; để duy trì phạm-hạnh cao thượng, để chánh-pháp được trường tồn lâu dài, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho phần đông chúng-sinh; để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho chư-thiên và nhân-loại. 

– Này chư tỳ-khưu! Chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, đó là: 

* 4 pháp niệm-xứ (Satipaṭṭhāna): 

1) Thân niệm-xứ. 2) Thọ niệm-xứ. 

3) Tâm niệm-xứ. 4) Pháp niệm-xứ. 

* 4 pháp tinh-tấn (Samappadhāna): 

– Tinh-tấn ngăn các ác-pháp chưa phát sinh, thì không cho phát sinh. 

– Tinh-tấn diệt ác-pháp đã phát sinh. 

– Tinh-tấn làm thiện-pháp chưa phát sinh, thì cho phát sinh. 

– Tinh-tấn làm tăng trưởng thiện-pháp đã phát sinh. 

 * 4 pháp thành-tựu (Iddhipāda): 

– Thành-tựu do hài-lòng. 

– Thành-tựu do tinh-tấn. 

– Thành-tựu do quyết-tâm. 

– Thành-tựu do trí-tuệ. 

* 5 pháp-chủ (Indriya): 

1) Tín-pháp-chủ.     2) Tấn-pháp-chủ.  

3) Niệm-pháp-chủ.  4) Định-pháp-chủ.  

5) Tuệ-pháp-chủ.  

* 5 pháp-lực (Bala): 

1) Tín-pháp-lực.

2) Tấn-pháp-lực. 

3) Niệm-pháp-lực.

4) Định-pháp-lực. 

5) Tuệ-pháp-lực. 

* 7 pháp giác-chi (Bojjhaṅga): 

1) Niệm giác-chi.        

2) Phân-tích giác-chi. 

3) Tinh-tấn giác-chi.  

4) Hỷ giác-chi.  

5) Tịnh giác-chi.         

6) Định giác-chi.   

7) Xả giác-chi.  

* 8 pháp chánh-đạo (Magga): 

1) Chánh-kiến.     2) Chánh-tư-duy.  

3) Chánh-ngữ.     4) Chánh-nghiệp.  

5) Chánh-mạng.   6) Chánh-tinh-tấn.  

7) Chánh-niệm.    8) Chánh-định.  

– Này chư tỳ-khưu! Các chánh-pháp ấy Như-Lai đã thuyết giảng đến các con, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

 – Này chư tỳ-khưu! Bây giờ Như-Lai nhắc nhở các con rằng:

“Tất cả các pháp-hữu-vi (sắc-pháp, danh-pháp tam-giới) có sự diệt là thường, các con nên cố gắng tinh-tấn hoàn thành mọi phận sự tứ Thánh-đế bằng pháp không dể duôi, thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ. 

Thời gian không còn lâu, Như-Lai sẽ tịch diệt Niết-bàn. Kể từ hôm nay chỉ còn lại ba tháng nữa mà thôi, Như-Lai sẽ tịch diệt Niết-bàn.” 

 

Tiếp theo Đức-Phật dạy bài kệ rằng: 

“Paripakko vayo mayhaṃ,  

Parittaṃ mama jīvitaṃ.   

Pahāya vo gamissāmi,  

kataṃ me saraṇamattano. 

Appamattā satīmanto,  

susīlā hotha bhikkhavo. 

Susamāhitasaṅkappā,  

sacittamanurakkhatha.  

Yo imasmiṃ dhammavinaye,  

appamatto vihassati. 

Pahāya jātisaṃsāraṃ, 

dukkhassaṅtaṃ karissati.” 

 

– Này chư Tỳ-khưu! 

Tuổi của Như-Lai đã già rồi. 

Mạng sống của Như-Lai còn ít,  

Như-Lai sẽ vĩnh biệt các con. 

Như-Lai sẽ tịch diệt Niết-bàn, 

 Là nơi nương nhờ của chính mình. 

– Này chư tỳ-khưu! 

Các con là người không dể duôi, 

Có giới hạnh trong sạch đầy đủ, 

Luôn có chánh-niệm và tỉnh-giác, 

Có định-tâm, tư-duy đúng đắn, 

Cẩn trọng giữ gìn tâm của mình. 

Người nào sống trong pháp luật này, 

Không dể duôi, luôn có chánh-niệm, 

Chứng ngộ Niết-bàn, pháp diệt khổ,  

Người ấy diệt tử sinh luân-hồi.

 

Bài viết trích từ cuốn Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật Giáo – Tỳ Khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) biên soạn. Xem bản PDF cuốn sách tại đây. Xem bộ Nền Tảng Phật Giáo và các sách khác cùng tác giả tại đây.

Những ngày tháng cuối cùng của Đức-Phật 
Đức-Phật thọ thực món sūkuramaddava (1 trong 2 lần cúng dường vật thực đặc biệt)

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *