Ebook Quyển Pháp Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Ebook Quyển Pháp Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp

PHÁP NHẪN-NẠI  

(KHANTIDHAMMA)  

 TỲ-KHƯU HỘ-PHÁP   

 (DHAMMARAKKHITA BHIKKHU) (AGGAMAHĀPAṆḌITA) 

 

Lời Nói Đầu

Nhân dịp đêm rằm tháng giêng PL.2562 năm  (19-3-2019)  tại  chùa  Tổ  Bửu-Long  làm  lễ  kỷ  niệm ngày “Đại-hội chư Thánh-Tăng”gồm có  1.250  chư  Thánh  A-ra-hán  hội  đủ  4  chi-pháp,  vào ngày rằm tháng giêng lần đầu tiên của Đức- Phật Gotama, tại ngôi chùa Veḷuvana gần kinh- thành Rājagaha đất nước Magadha, cách ngày  rằm tháng giêng năm nay (PL.2562) đúng 2606  năm 3 tháng.  

Đức-Phật Gotama thuyết dạy 1.250 chư Thánh A-ra-hán Ovādapātimokkha như sau:  

“Khantī paramaṃ tapo titikkhā, 

Nibbānaṃ paramaṃ vadanti Buddhā. 

Na hi pabbajito parūpaghātī, 

na samaṇo hoti paraṃ viheṭhayanto. 

Sabbapāpassa akaraṇaṃ,  

kusalassa upasampadā. 

Sacittapariyodapanaṃ, 

etaṃ Buddhānasāsanaṃ.  

Anupavādo anūpaghāto, 

pātimokkhe ca saṃvaro. 

Mattaññutā ca bhattasmiṃ, 

Pantañca sayanāsanaṃ. 

Adhicitte ca āyogo, 

etaṃ Buddhānasāsanaṃ.”  

 

(Nhẫn-nại là đức-hạnh cao thượng, 

chư Phật dạy Niết-bàn là cao thượng. 

Bậc xuất-gia không sát hại chúng-sinh, 

bậc sa-môn không làm khổ chúng-sinh. 

 

Không tạo mọi ác-nghiệp, 

hoàn thành 4 loại thiện-nghiệp. 

Tâm trong sạch thanh-tịnh,  

đó là lời giáo huấn của chư Phật. 

 

Không vu oan người khác,  

không làm hại chúng-sinh. 

giữ gìn cẩn trọng giới bổn trong sạch. 

Biết tri túc trong vật thực,  

nằm ngồi nơi thanh vắng,  

Tinh-tấn trong pháp-hành nhập định,  

đó là lời giáo huấn của chư Phật).

Lời giáo huấn của Đức-Phật Gotama có 3 bài  kệ trong ngày đại-hội Thánh-Tăng lần đầu tiên  vào  ngày  rằm  tháng  giêng  cách  nay  tròn  đúng  2606 năm 3 tháng.   

 Nhân dịp đêm rằm tháng giêng PL.2562 năm,  bần  sư  giảng  giải  về  pháp  nhẫn-nại  (khanti- dhamma) câu đầu của câu kệ trong lời giáo huấn  của  Đức-Phật  Gotama  trong  ngày  đại-hội  Thánh-Tăng như sau: 

“Khantī paramaṃ tapo titikkhā” 

(Nhẫn-nại là đức-hạnh cao thượng) 

Bài  giảng  pháp  nhẫn-nại  trong  đêm  rằm  tháng  giêng  được  ghi  chép  lại  và  có  bổ  sung  thêm  các  bài  kinh  khác,  để  giúp  độc  giả  hiểu  biết rõ về pháp nhẫn-nại.  

* Pháp nhẫn-nại đó là vô-sân tâm-sở đồng  sinh với đại-thiện-tâm hợp với tâm-từ, bậc thiện- trí  có  pháp  nhẫn-nại,  dù  người  ác  nào  đến  đặt  chuyện vu khống, hoặc chửi rủa mắng nhiếc, hăm  dọa, hoặc đánh đập hành hạ, v.v… bậc thiện-trí  vẫn không phát sinh sân-tâm oán ghét người ác  ấy, nhờ pháp nhẫn-nại vô sân tâm-từ đối với tất  cả mọi chúng-sinh muôn loài.  

Trong  đời  này,  bậc  thiện-trí  nào  có  pháp  nhẫn-nại  không  chỉ  đem  lại  sự  lợi  ích  cao  thượng cho chính mình, mà còn đem lại sự lợi ích cho người ác nữa, bởi vì pháp nhẫn-nại này có liên quan giữa mình với người khác. 

Bậc thiện-trí có pháp nhẫn-nại thì có quả báu  tốt lành trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.   

*  Pháp  không  nhẫn-nại  đó  là  sân  tâm-sở  đồng  sinh  với  2  sân-tâm,  người  ác  không  có  pháp  nhẫn-nại  nếu  gặp  người  nào  làm  điều  gì  đem lại sự tai hại, thì liền phát sinh sân-tâm tàn  nhẫn đánh đập hành hạ người ấy, không có lòng  thương xót.   

Người ác không có pháp nhẫn-nại thì có quả  xấu trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.  

Cho  nên,  pháp  nhẫn-nại  là  thiện-pháp  cao  thượng  rất  cần  thiết  đối  với  tất  cả  mọi  người  trong đời. 

Đức-Phật dạy rằng:  

“Khantī paramaṃ tapo titikkhā” 

(Nhẫn-nại là đức-hạnh cao thượng) 

Quyển sách nhỏ “Pháp Nhẫn-Nại” này, bần  sư đã cố gắng sưu tầm gom nhặt nhiều nguồn tài  liệu  từ  trong  Tam-tạng  Pāḷi,  bộ  Chú-giải  Pāḷi,  và các bộ sách khác liên quan đến pháp nhẫn- nại chỉ được bấy nhiêu thôi!    

Tuy  bần  sư  cố  gắng  hết  mình  giảng  giải  để  giúp  cho  độc  giả  tìm  hiểu  rõ  pháp  nhẫn-nại,  song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không tránh  khỏi những  điều  sơ  sót,  thậm  chí  còn  có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính  mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý  chân tình.  

Kính  xin  quý  vị  xem  soạn  phẩm  này  như  là của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng  có  bổn  phận  đóng  góp  xây  dựng,  để  cho  soạn  phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự  lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần  đông chúng ta.  

Bần sư kính cẩn đón nhận những lời đóng góp  phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và  kính xin quý Ngài ghi nhận nơi  đây lòng chân  thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

* Quyển sách nhỏ “Pháp Nhẫn-Nại”này được  hoàn thành do nhờ nhiều người giúp đỡ như là  Dhammavara  Sāmaṇera  xem  kỹ  bản  thảo,  Dhammanandā  upāsikā  đã  tận  tâm  xem  kỹ  lại  bản  thảo,  dàn  trang,  làm  thành  quyển  sách  và  được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành.  

Bần sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quý vị.   

Nhân  dịp  này,  con  là  Dhammarakkhita  Bhikkhu  (tỳ-khưu  Hộ-Pháp)  thành  kính  dâng  phần  pháp-thí  thanh  cao  này  đến  Ngài  Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vaṃsarakkhitamahāthera  là sư phụ của con, đồng thời kính dâng đến Ngài  Đại-Trưởng-lão  Thiện-Luật,  Ngài  Đại-Trưởng- lão  Bửu-Chơn,  Ngài  Đại-Trưởng-lão  Giới- Nghiêm,  Ngài  Trưởng-lão  Hộ-Giác  (chùa  Từ- Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiền- Lâm,  Huế)  cùng  chư  Đại-Trưởng-lão,  đã  dày  công  đem  Phật-giáo  Nguyên-thủy  (Theravāda)  về truyền bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu,  và  xin  kính  dâng  phần  phước-thiện  thanh  cao  này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan,  nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dỗ  con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. 

Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi  hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng  con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong  quá-khứ,  cầu  mong  quý  vị  hoan  hỷ  nhận  phần  phước-thiện  thanh  cao  này  để  thoát  khỏi  cảnh  khổ, được an-lạc lâu dài.  

Imaṃ  puññābhāgaṃ  mātā-pitu-ācariya-ñāti-mittānañceva  sesasabbasattānañca  dema, sabbepi te puññapattiṃ laddhāna sukhitā hontu, dukkhā muccantu sabbattha.  

Chúng  con  thành  tâm  hồi  hướng,  chia  phần  phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà,  cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả  chúng-sinh  từ  cõi  địa-ngục,  a-su-ra,  ngạ-quỷ,  súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cõi trời  dục-giới, … 

Xin tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước- thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý vị  thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc  lâu dài trong khắp mọi nơi. 

Idaṃ me dhammadānaṃ āsavakkhayāvahaṃ hotu.  

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi  người  chúng  con,  xin  làm  duyên  lành  dẫn  dắt  mỗi  người  chúng  con  đến  chứng  đắc  A-ra-hán  Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt  tận  được  mọi  phiền-não  trầm-luân,  giải  thoát  khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.  

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận  được mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát  khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hồi, thì do năng  lực  phước-thiện  pháp-thí  thanh  cao  này  ngăn  cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- sinh  trong  4  cõi  ác-giới,  và  cũng  do  năng  lực  phước-thiện  pháp-thí  thanh  cao  này  chỉ  hỗ  trợ  đại-thiện-nghiệp  cho  quả  tái-sinh  trong  7  cõi  thiện-giới mà thôi.   

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng  con  đều  là  người  có  chánh-kiến,  có  đức-tin  trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của  nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với  bậc  thiện-trí,  lắng  nghe  chánh-pháp  của  bậc  thiện-trí, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí,  cố  gắng  tinh-tấn  thực-hành  theo  lời  giáo-huấn  của  bậc  thiện-trí,  không  ngừng  tạo  mọi  pháp- hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn,  để  mong  sớm  chứng  ngộ  chân-lý  tứ  Thánh-đế,  mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và  Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán.   

Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép  quy-y  Tam-bảo  và  thành  tâm  hộ  trì  Tam-bảo  cho đến trọn đời, trọn kiếp.  

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh  cao  này,  cầu  mong  cho  mỗi  người  chúng  con  luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu  sắc trong Phật-giáo.  

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh  cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng  con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu  ở cõi người (manussasampatti), hưởng được mọi  sự an-lạc như thế nào, cũng không đắm say trong  cõi người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở  cõi trời (devasampatti), hưởng được mọi an-lạc  như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi  người  chúng  con  chỉ  có  cầu  mong  sớm  được  thành  tựu  quả  báu  chứng  ngộ  Niết-bàn  (Nibbānasampatti) mà thôi, để mong giải thoát  khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Icchitaṃ patthitaṃ amhaṃ,  

khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 

Cầu mong sớm được thành tựu như ý.  

2562 / DL. 2019  

Rừng Núi Viên Không  

xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu    

Tỳ-khưu Hộ-Pháp 

(Dhammarakkhita Bhikkhu)  

(Aggamahāpaṇḍita) 

Tải Ebook Quyển Pháp Nhẫn Nại – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Ebook Quyển Tìm Hiểu Phước Bố Thí - Tỳ Khưu Hộ Pháp
Ebook Quyển Pháp Môn Niệm Ân Đức Phật - Tỳ Khưu Hộ Pháp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *