Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo thời gian

 

3.1- Diṭṭhadhammavedanīyakamma:

       Hiện-Kiếp-Quả-Nghiệp

 

Diṭṭhadhammavedanīyakamma:Hiện-kiếp-quả-nghiệp

là nghiệp cho quả trong kiếp-hiện-tại (kiếp thứ nhất).

 

Thế nào gọi hiện-kiếp-quả-nghiệp cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại (kiếp thứ nhất)?

 

Diṭṭhadhamme vedanīyaṃ phalaṃ etassāti: Diṭṭha-dhammavedanīyaṃ.

 

Nghiệp nào chỉ cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại mà thôi (không có khả năng cho quả trong kiếp sau).

 

Nghiệp ấy gọi là hiện-kiếp quả-nghiệp là nghiệp cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại (kiếp thứ nhất). Đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm (ác-nghiệp) và 8 dục-giới đại-thiện-tâm khi làm phận-sự dục-giới tác-hành-tâm (kāmajavanakicca) sát-na-tâm thứ nhất trong

mỗi lộ-trình-tâm.

 

*Nghiệp cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại có 2 loại:

 

1- Ác-nghiệp cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại.

2- Đại-thiện-nghiệp cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại.

III- Pākakālacatukka: 4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian
Ác-nghiệp cho quả ngay trong kiếp-hiện-tại

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *