Phần I: Giới Của Người Tại Gia – Chương 9 – Bát-Giới Ājīvaṭṭhamakasīla (Bát-Giới Có Đệ Bát-Giới Chánh-Mạng)

3-   Bát-Giới Ājīvaṭṭhamakasīla (Bát-Giới Có Đệ Bát-Giới Chánh-Mạng) Giới ājīvaṭṭhamakasīla: Bát-giới có điều-giới thứ 8 chánh-mạng nghĩa là bát-giới

Đọc chi tiết