Videos Cuốn Phước Thiện – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Videos Cuốn Phước Thiện – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Prev 1 of 2 Next
Prev 1 of 2 Next
Videos Cuốn Nghiệp Và Quả Của Nghiệp – Tỳ Khưu Hộ Pháp
Videos Cuốn Ngũ Giới Là Thường Giới Của Mọi Người – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *