4 nghiệp theo tuần tự cho quả theo bộ Visuddhimagga và bộ Chú-giải Aṅguttaranikāya

4 nghiệp theo tuần tự cho quả theo bộ Visuddhimagga

và bộ Chú-giải Aṅguttaranikāya

 

Trong bộ Visuddhimagga (Thanh-Tịnh-Đạo) và bộ chú-giải Aṅguttaranikāya Aṭṭhakathā (chú-giải chi-bộ-kinh) trình bày sắp đặt về 4 nghiệp theo tuần tự cho quả:

 

1- Trọng-yếu-nghiệp (garukakamma).

2- Nghiệp được tạo nhiều lần (bahulakamma).

3- Cận-tử-nghiệp (āsannakamma).

4- Bình-thường-nghiệp (kaṭattākamma).

 

Trong bộ Thanh-Tịnh-Đạo và bộ chú-giải chi-bộ-kinh giải thích rằng:

 

Tuy cận-tử-nghiệp là nghiệp phát sinh trong lúc lâm chung, nhưng không phải lúc nào cũng có khả năng, có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái-sinh kiếp sau được.”

 

Ví dụ: Trường hợp cận-tử-nghiệp có năng-lực quá yếu, không có khả năng đem lại 1 trong 3 đối-tượng hiện-tượngnghiệp (kamma) hoặc hiện-tượng của nghiệp (kammanimitta) hoặc hiện-tượng cõi-giới tái-sinh

(gatinimitta) làm đối tượng trong cận-tử lộ-trình-tâm (maraṇāsannavīthicitta), thì cận-tử-nghiệp ấy không có khả năng cho quả trong thời kỳ tái-sinh kiếp sau được.

 

Khi ấy nghiệp được tạo nhiều lần (thường-hành-nghiệp) có nhiều năng-lực, có khả năng đem lại 1 trong 3 đối-tượng hiện-tượngnghiệp (kamma) hoặc hiện-tượng của nghiệp (kammanimitta) hoặc hiện-tượng cõi- giới tái-sinh (gatinimitta) làm đối tượng trong cận-tử lộ-trình-tâm (maraṇāsannavīthicitta), nên, sau khi chết, nghiệp được tạo nhiều lần (thường-hành-nghiệp) ấy có cơ hội ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) trong cõi-giới nào tuỳ theo năng lực quả của nghiệp ấy.

 

Vì vậy, bộ chú-giải Thanh-Tịnh-Đạochi-bộ-kinh sắp đặt nghiệp được tạo nhiều lần (bahulakamma) tương

đương với thường-hành-nghiệp (āciṇṇakamma) trước cận-tử-nghiệp theo tuần tự cho quả của nghiệp.

 

(Xong phần 4 loại nghiệp cho quả theo tuần tự)

Tính Chất 4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Tuần Tự
III- Pākakālacatukka: 4 Loại Nghiệp Cho Quả Theo Thời Gian

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *