Nhận xét về phước-thiện bố-thí

Phước-thiện bố-thí được thành-tựu cần phải hội đủ 3 chi-pháp:

1- Thí-chủ có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tạo phước-thiện bố-thí đầy đủ trong 3 thời-kỳ tác-ý:

– Pubbacetanā: tác-ý trong đại-thiện-tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện bố-thí đến người thọ-thí.

– Muñcacetanā: tác-ý trong đại-thiện-tâm trong sạch khi đang tạo phước-thiện bố-thí đến người thọ-thí.

– Aparacetanā: tác-ý trong đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã làm xong phước-thiện bố-thí đến người thọ-thí.

2- Vật-thí có được do thân, khẩu, ý hành thiện nghĩa là vật thí dù ít dù nhiều cũng có được một cách hợp pháp trong sạch với đại-thiện-tâm trong sạch.

3- Người thọ-thí nhận vật-thí của thí-chủ là người có giới-đức trong sạch, có thiện-pháp cao thượng.

Nếu thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí hội đủ 3 chi-pháp này thì phước-thiện bố-thí được thành tựu, thí-chủ đã tạo đại-thiện-nghiệp bố-thí cao quý, có quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy vô cùng phong phú trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm nhân-duyên hỗ trợ cho các pháp-hạnh ba-la-mật sớm được đầy đủ trọn vẹn, mọi thiện-pháp được dễ dàng phát triển từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp.

Như vậy, trong 3 chi-pháp này, chi-pháp thí-chủ có đầy đủ trong 3 thời-kỳ tác-ý trong đại-thiện-tâm trong sạch và chi-pháp người thọ-thí là người có giới-đức trong sạch, có thiện-pháp cao thượng, nhất là bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo là trọng yếu.

Còn chi-pháp vật-thí dù ít dù nhiều cũng có được do thân hành các điều thiện, do khẩu nói năng các điều thiện, do ý nghĩ các điều thiện trong sạch, dù thí-chủ tạo phước-thiện bố-thí một lần hoặc nhiều lần vẫn tạo được đại-thiện-nghiệp bố-thí cao quý, có quả báu cao quý trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai.

Những tính chất của phước-thiện bố-thí

Bố-thí có những tính chất như sau:

1- Pariccāgalakkhaṇa: Phước-thiện bố-thí có trạng-thái đem tiền của, sự hiểu biết của mình ban cho người khác, chúng-sinh khác.

2- Lobhaviddhaṃsanarasa: Phước-thiện bố-thí có phận sự tiêu diệt tâm tham keo kiệt, bủn xỉn trong tiền của, trong sự hiểu biết của mình.

3-Bhavibhavasampattipaccuppaṭṭhānaṃ: Phước-thiện bố-thí có quả báu đầy đủ trong kiếp sống hiện-tại và hỗ trợ cho pháp giải thoát khổ là kết quả hiện hữu.

4- Saddheyyapadaṭṭhānaṃ: Đức-tin trong sạch nơi bậc thọ-thí đáng tin là nguyên nhân gần của phước-thiện bố-thí.

* Paṭikkhepadhamma: Pháp nghịch với phước-thiện bố-thí đó là tâm tham (lobhacitta).

* Anuññātadhamma: Pháp giúp tạo cơ hội phước- thiện bố-thí đó là tâm vô-tham (alobhacitta).

(Nên tìm hiểu đầy đủ trong quyển “Tìm Hiểu Phước Bố-Thí” cùng soạn giả, để hiểu rõ phước-thiện bố-thí).

 

Bài viết trích từ cuốn Phước ThiệnTỳ Khưu Hộ Pháp biên soạn. Quý vị có thể tải sách bản PDF tại đây.

 

AUDIO TOÀN BỘ CUỐN SÁCH PHƯỚC THIỆN

Đức-vua-trời Sakka tạo phước-thiện bố-thí
Phước Thiện Giữ Giới (Sīlakusala) - Giải Nghĩa Về Giới

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *