Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Sumedha được thọ ký

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đầu tiên chỉ thọ ký cho Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác nào hội đủ 8 chi-pháp:

1- Loài người thật (không phải Long-vương hoặc thiên-nam hóa thành người).

2- Người nam thật (không phải là ái nam, ái nữ).

3- Kiếp hiện-tại có đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật có thể chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán.

4- Tự mình đến hầu Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

5- Bậc xuất-gia đạo-sĩ có chánh-kiến.

6- Chứng đắc đầy đủ 4 bậc thiền sắc-giới và 4 bậc thiền vô-sắc-giới, chứng đắc ngũ thông tam-giới.

7- Quyết tâm cúng dường sinh-mạng đến Đức-Phật.

8- Ý nguyện vững chắc, không thoái chí nản lòng, quyết tâm trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chi-pháp trên, nên Đức-Phật Dīpaṅkara ngự đứng phía trên đầu của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha, với Phật-nhãn vị-lai-kiến-minh (anāgataṃsañāṇa) thấy rõ, biết rõ trong thời vị-lai ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha sẽ được thành tựu, nên Đức-Phật Dīpaṅkara thọ ký xác định thời gian còn lại rằng:

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, vị Đạo-sĩ Sumedha sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama.”

Sau khi lắng nghe Đức-Phật Dīpaṅkara thọ ký xác định thời gian còn lại như vậy, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đạo-sĩ Sumedha phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, đồng thời tất cả nhân-loại, chư-thiên, chư phạm-thiên đồng hoan hỷ chắp tay cung kính lễ bái Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha, tán dương ca tụng rằng:

“Trong thời vị-lai, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác.”

Đức-Phật Dīpaṅkara là Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đầu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đạo-sĩ Sumedha tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama.

Cho nên, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đạo-sĩ Sumedha và vô số tiền-kiếp cho đến Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhattha đều là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cố-định (niyatabodhisatta) chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama trong thời vị-lai.

 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bi

Thật ra, ngay kiếp hiện-tại, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có khả năng trở thành bậc Thánh A-ra-hán là thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Dīpaṅkara, rồi ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam-giới. Nhưng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha có tâm đại-bi vô-lượng thương xót đến mọi chúng-sinh đang chìm đắm trong biển khổ trầm luân tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha không đành giải thoát khổ một mình, vẫn quyết tâm giữ gìn vững chắc ý nguyện muốn trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác mới được Đức-Phật Dīpaṅkara đầu tiên thọ ký xác định thời gian trong thời vị-lai, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama.

Cho nên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha chấp nhận chịu đựng kéo dài thêm vô số kiếp khổ tử sinh luân-hồi trong khoảng thời gian dài 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa, để tiếp tục thực-hành bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, hầu mong trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, để thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khỏi mọi cảnh khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài.

Vậy nhóm chúng-sinh ấy là ai?

Trong nhóm chúng-sinh ấy có mỗi người chúng ta phải vậy không?

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha trong thời quá-khứ, kiếp hiện-tại chính là Đức-Phật Gotama trong thời đại của chúng ta.

[1] Nữ Bà-la-môn Sumittā chính là tiền-kiếp của Công-chúa Yasodharā.

Thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp

Trong khoảng thời gian 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất có 24 Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác tuần tự xuất hiện trên thế gian như sau:

Đức-Phật Dīpaṅkara đầu tiên, Đức-Phật Koṇḍañña, Đức-Phật Maṅgala, Đức-Phật Sumana, Đức-Phật Revata, Đức-Phật Sobhita, Đức-Phật Anomadassī, Đức-Phật Paduma, Đức-Phật Nārada, Đức-Phật Padumuttara, Đức-Phật Sumedha, Đức-Phật Sujāta, Đức-Phật Piyadassī, Đức-Phật Atthadassī, Đức-Phật Dhammadassī, Đức-Phật Siddhattha, Đức-Phật Tissa, Đức-Phật Phussa, Đức-Phật Vipassī, Đức-Phật Sikhī, Đức-Phật Vesabhū, Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Koṇāgamana, Đức-Phật Kassapa cuối cùng.

Mỗi khi có Đức-Phật nào xuất hiện trên thế gian, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đều đến hầu đảnh lễ Đức-Phật ấy và được thọ ký xác định thời gian còn lại.

Như vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha được Đức-Phật Dīpaṅkara đầu tiên thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất nữa sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. Và Đức-Bồ-tát tỳ-khưu Jotipāla, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, được Đức-Phật Kassapa cuối cùng thọ ký xác định thời vị-lai, ngay trong Bhaddakappa kiếp trái đất này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama.

Trong suốt 4 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama trải qua vô số kiếp bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 

 

Bài viết trích từ cuốn Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật Giáo – Tỳ Khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) biên soạn. Xem bản PDF cuốn sách tại đây. Xem bộ Nền Tảng Phật Giáo và các sách khác cùng tác giả tại đây.

Ngày Rằm Tháng Tư Trong Phật Giáo - Đức Bồ Tát Tiền Kiếp Của Đức Phật Gotama
Đức Bồ Tát Thực Hành 30 Pháp Hành Balamat

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *