IVPākaṭṭhānacatukka: 4 Loại Nghiệp Cho Quả  Theo Cõi Giới  

Phần 4 loại nghiệp cho quả theo thời gian xong, tiếp theo phần 4 loại nghiệp cho quả theo 31 cõi giới trong tam-giới.

4 loại nghiệp cho quả theo cõi giới:  

1- Akusalakamma: Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm).

2- Kāmāvacarakusalakamma: Dục-giới đại-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới đại thiện-tâm.

3- Rupāvacarakusalakamma: Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 5 sắc-giới thiện-tâm.

4- Arūpāvacarakusalakamma: Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 4 vô-sắc-giới thiện-tâm.

Giải thích 4 loại nghiệp cho quả theo cõi giới…

Tổng kết 4 loại nghiệp cho quả theo thời gian
1- Akusalakamma: Bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp)

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *