1.3- Upapīḷakakamma: Hãm-Hại-Nghiệp 

Thế nào gọi là hãm-hại-nghiệp?

Nghiệp nào hãm hại nghiệp đối nghịch và hãm hại ngũ-uẩn, quả của nghiệp đối nghịch.

Nghiệp ấy gọi là hãm-hại-nghiệp, đó là 12 bất-thiện-nghiệp8 dục-giới đại-thiện-nghiệp.

Hãm-hại-nghiệp có 3 phận-sự:

1- Hãm-hại-nghiệp có phận-sự ngăn cản nghiệp đối nghịch khác không cho có cơ hội cho quả của nó.

2- Hãm-hại-nghiệp có phận-sự kìm hãm nghiệp đối nghịch đã có cơ hội cho quả rồi, thì làm cho suy yếu tiềm năng cho quả.

3- Hãm-hại-nghiệp có phận-sự làm biến đổi ngũ-uẩn, quả của nghiệp đối nghịch ấy. 

Mỗi phận-sự như thế nào?

Hỗ-trợ-nghiệp có phận-sự hỗ-trợ cho quả của nghiệp khác
Hãm-hại-nghiệp có phận-sự ngăn cản nghiệp đối nghịch khác không cho có cơ hội cho quả của nó

Nền Tảng Phật Giáo

Phước thiện pháp thí thanh cao này của mỗi người chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng con đến chứng đắc Arahán Thánh Đạo - Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nền Tảng Phật Giáo has 640 posts and counting. See all posts by Nền Tảng Phật Giáo

Nền Tảng Phật Giáo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *